Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave fizike na određeno vreme, zamena preko 60 dana Puno radno vreme

na SPORTSKA GIMNAZIJA u Beograd (Poslato na 17-11-2023)


SPORTSKA GIMNAZIJA
11000 Beograd, Herceg Stjepana 7
Nastavnik predmetne nastave fizike
na određeno vreme, zamena preko 60 dana
USLOVI: 1) odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 139 i 140. Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19, 6/20, 129/2021) odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena i to: master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka (mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnsosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, grupu predmeta): na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa učenicima; 3) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog sabraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državlјanstvo Republike Srbije; 5) znanje srpskog jezika. Posebni uslovi: Radno mesto za nastavnika predmetne nastave – fizika: visoko obrazovanje propisano Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnihg saradnika, pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 4/2022) iz tačka 13. stav 1-21, navedenog pravilnika.
OSTALO: popunjen i odštampan prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, kratka biografija – CV; overena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi za one koji su diplomirali pre 10. septembra 2005. godine; overena fotokopija diplome o završenim osnovnim studijama i overena fotokopija diplome o stečenom zvanju master za one koji su diplomirali posle 10. septembra 2005. godine; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); uverenje o državlјanstvu (original ili overena fotokopija); uverenje da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivično delo iz člana 139. stav 1. tačka 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (navedeno u opštim uslovima konkursa); uverenje o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Prijave se dostavlјaju na navedenu adresu Gimnazije, sa naznakom: „Prijava na konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.


Pregledano: 240 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters