0

Aplikacija

Direktor na period od 4 godine Puno radno vreme

na MUZIČKA ŠKOLA „JOSIF MARINKOVIĆ” u Beograd (Poslato na 17-11-2023)

MUZIČKA ŠKOLA „JOSIF MARINKOVIĆ”
11000 Beograd, Krunska 8 tel. 011/3236-504
Direktor
na period od 4 godine
USLOVI: Na konkurs može da se prijavi lice koje ispunjava uslove propisane čl. 122, 139 i 140. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 i 129/2021): 1. da ima odgovarajuće visoko obrazovanje iz člana 140 st. 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 i 129/21), za nastavnika ili za psihologa ili pedagoga te vrste škole i područja rada kome pripada muzička škola, odnosno visoko obrazovanje stečeno: 1) na studijama drugog stepena – master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta i studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka – u kom slučaju je neophodno da su završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; ili 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propi sima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. da ima dozvolu za rad (položen stručni ispit – licencu) nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika; 3. da je savladalo obuku i da ima položen ispit za direktora ustanove, odnosno posedovanje licence za direktora ustanove (kandidat koji tu licencu ne poseduje može biti izabran, ali će biti dužan da ispit za direktora ustanove položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost. Direktoru koji ne položi ispit za direktora u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost, prestaje dužnost direktora); 4. psihička, fizička i zdravstvena sposobnosti za rad sa decom i učenicima; 5. državlјanstvo Republike Srbije; 6. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 7. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 8. najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja. Prijava na konkurs za izbor direktora škole, zajedno sa prijavnim formularom (nalazi se na internet stranici Ministarstva prosvete) i potrebnom dokumentacijom, dostavlјa se školi. Kandidat za izbor direktora podnosi sledeću dokumentaciju: 1. prijavu na konkurs i biografske podatke, odnosno radnu biografiju; 2. diplomu o stečenom visokom obrazovanju za nastavnika iz područja rada muzičke škole, odnosno, psihologa ili pedagoga (prepis ili overena fotokopija); 3. uverenje o položenom stručnom ispitu za licencu (dozvola za rad) za nastavnika ili stručnog saradnika (overen prepis ili overena fotokopija); 4. dokaz o savladanoj obuci i položenom ispitu za direktora (ukoliko kandidat ima položen ispit za direktora, overena fotokopija); prijava koja ne sadrži uverenje o položenom ispitu za direktora ustanove neće se smatrati nepotpunom i neće se odbaciti, a izabrani kandidat će biti u obavezi da u zakonskom roku položi ispit za direktora škole); 5. dokaz da ima najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja (original ili overena fotokopija); 6. dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika ukoliko kanidadat nije stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku (original ili overena fotokopija dokaza o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad – diploma o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju ili potvrda o položenom ispitu iz jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); 7. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne starije od šest meseci); 8. uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci); 9. lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (original ili overenu fotokopiju, ne starije od šest meseci, pribavlјa se pre zaklјučenju ugovora o radu); 10. dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 11. dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora o radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika, overena fotokopija), odnosno izjava lica da nije vršen nadzor ukoliko nije bilo nadzora; 12. rezultate stručno-pedagoškog nadzora škole i ocenu spolјašnjeg vrednovanja (samo kandidati koji su prethodno obavlјali dužnost direktora ustanove, overena fotokopija), odnosno izjava lica koje je prethodno obavlјalo dužnost direktora ustanove da nije vršen nadzor, ukoliko nadzor nije vršen. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Konkurs za izbor direktora škole” lično u sekretarijatu u sedištu škole na navedenu adresu Škole, svakog radnog dana u periodu od 9.00 do 17.00 časova, u roku od 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Po završenom konkursu, dokumentacija se ne vraća kandidatima. Bliža obaveštenja o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole od 9.00 do 17.00 časova, na telefon: 011/3236-504.


Skoro postavljeni poslovi MUZIČKA ŠKOLA „JOSIF MARINKOVIĆ”


Pregledano: 108 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters