Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik pravne grupe predmeta na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, z Puno radno vreme

na PRAVNO-POSLOVNA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 17-11-2023)

PRAVNO-POSLOVNA ŠKOLA
11000 Beograd, Svetogorska 48 tel. 011/3242062, 3242513
Nastavnik pravne grupe predmeta na određeno vreme radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana,
zamena zaposlenog na neplaćenom odsustvu
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20 i 129/21): 1. da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i uslove u pogledu stečene vrste obrazovanja, i to: (1) diplomirani pravnik; (2) master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije u oblasti pravnih nauka; (3) master profesor predmetne nastave, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti pravnih nauka; (4) master profesor stručnih predmeta, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti pravnih nauka. 2.da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3. da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen prijavni formular koji se preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, diplomu o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme ili uverenje ako diploma nije izdata (kandidati koji su završili master studije u obavezi su da dostave i diplomu sa studija prvog stepena) – overena fotokopija; uverenje iz kaznene evidenicje Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom u skladu sa čl. 139 stav 1. tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ne starije od 6 meseci), original ili overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija; uverenje o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci) – original ili overena fotokopija; dokaz o znanju srpskog jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dostavlјa kandidat ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku – original ili overena fotokopija. Poželјno je da kandidati dostave i kraću radnu biografiju. Svi nave deni dokazi koji se dostavlјaju moraju biti u originalu ili overena fotokopija. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) kandidat dostavlјa pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidati prijavni formular sa traženom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost uslova konkursa dostavlјaju ustanovi u roku od 8 (osam) dana od dana objavlјivanja konkursa lično u sekretarijatu škole od 9.30 do 14 časova ili poštom na adresu Pravno-poslovna škola Beograd, Svetogorska 48, 11000 Beograd, sa naznakom: „Za konkurs”. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor. Konkurs se sprovodi i rešenje o prijemu u radni odnos se donosi u skladu sa čl. 154. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Pre donošenja odluke o izboru, kandidati koji ispunjavaju uslove iz čl. 139 Zakona, biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši Nacionalna služba za zapošlјavanje. Prijavom na konkurs kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu sprovođenja konkursa za prijem u radni odnos. Podaci koji se prikuplјaju od kandidata biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. („Službeni glasnik RS”, broj 87/18). Bliže informacije o konkursu kandidati mogu dobiti kod sekretara škole, broj telefona 011/3242513 od 09.30 do 14 časova.


Pregledano: 552 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters