Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik veština za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Radiološka tehnika na određen Puno radno vreme

na AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ODSEK VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 17-11-2023)

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ODSEK VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA
11070 Novi Beograd Bulevar Zorana Đinđića 152a tel. 011/269-82-22, 261-81-20
Nastavnik veština za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Radiološka tehnika na određeno vreme od 5 godina
Predavač za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Radiologija
na određeno vreme od 5 godina
Nastavnik veština za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Terapeutska rehabilitacija
na određeno vreme od 5 godina
3 izvršioca
Nastavnik veština za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Zdravstvena nega
na određeno vreme od 5 godina 2 izvršioca
Predavač za naučnu oblast Tehnološko inženjerstvo, uža naučna oblast
Zaštita životne sredine sa 50% radnog vremena,
na određeno vreme od 5 godina
Predavač za naučnu oblast Tehnološko inženjerstvo, uža naučna oblast Prehrambena tehnologija / Tehnološka mikrobiologija
sa 50% radnog vremena
na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: Uslovi su utvrđeni Zakonom o radu, Zakonom o visokom obrazovanju, Minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na akademijama strukovnih studija i visokim školama strukovnih studija, Statutom Akademije strukovnih studija Beograd, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova zaposlenih u Akademiji strukovnih studija Beograd, kao i opštim aktima Akademije u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavlјenih kandidata. Uz prijavu na konkurs dostavlјaju se dokazi o ispunjenosti uslova konkursa i to: biografija, spisak radova (spisak radova se dostavlјa i u digitalnom obliku – CD ili USB disk), overena kopija diplome o traženom stečenom visokom obrazovanju i overene kopije diploma o svim prethodno završenim stepenima studija visokog obrazovanja, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz knjige venčanih (ako je kandidat stupanjem u brak promenio lične podatke), uverenje o državlјanstvu, dokazi o izborima u nastavno i naučno zvanje, ako je kandidat bio biran u nastavno i naučno zvanje na drugoj ustanovi i prethodno radno iskustvo, potvrda nadležnog organa da kandidat nije osuđivan za krivična dela iz čl. 72. Zakona o visokom obrazovanju. Dokumenta u originalu ili overenom prepisu i ne starija od 6 meseci i drugi dokazi dostavlјaju se na navedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Po isteku roka za podnošenje prijave na konkurs nije dozvolјeno dopunjavanje konkursne dokumentacije od strane kandidata. Za kompletnost dokumentacije koju podnosi na konkurs odgovoran je učesnik konkursa.


Skoro postavljeni poslovi AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ODSEK VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA


Pregledano: 261 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters