0

Aplikacija

Sekretar Puno radno vreme

na VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA u Beograd (Poslato na 17-11-2023)

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA
Beograd, Bulevar vojvode Bojovića 2
Sekretar
USLOVI: Uz prijavu na konkurs dostavlјaju se sledeći dokazi koji su uslov za prijem u radni odnos: 1. odgovarajuće obrazovanje – diploma o visokom obrazovanju + dodatak diplomi/ fotokopije overene kod javnog beležnika. Ukoliko nije izdata diploma o visokom obrazovanju dostaviti uverenje o visokom obrazovanju/ fotokopija overena kod javnog beležnika; visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, odnosno specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. Na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje pre 10.09.2005; vrsta visokog obrazovanja iz naučne oblasti pravne nauke; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad; 3) uverenje od suda da protiv lica nije pokrenuta istraga ni podignuta optužnica – da nije starije od 6 meseci – original/ overena kopija kod javnog beležnika/ kopija iz elektronske forme izdata od eUprave; 4) uverenje o državnjanstvu Srbije – da nije starije od 6 meseci – original/ overena kopija kod javnog beležnika/ kopija iz elektronske forme izdata od eUprave; 5) uverenje od MUP-a da lice nije osuđivano – da nije starije od 6 meseci – original/ overena kopija kod javnog beležnika/ kopija iz elektronske forme izdata od eUprave; 6) fotokopija važeće lične karte, ako je lična karta sa čipom treba da bude očitana (tri primerka); 7) izvod iz knjige rođenih – original/ overena kopija kod javnog beležnika/ kopija iz elektronske forme izdata od eUprave. Dodatna znanja: znanje rada na računaru (internet, softverski paketi za obradu teksta i tabela); znanje engleskog jezika nivo B1; potvrđena profesionalnost i kompetentnost. Uslovi za prijem u radni odnos za radno mesto dokazuje se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 1), 3), 4), 5), 6) i 7) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidati dostavlјaju prijavu na Konkurs i potrebnu dokumentaciju iz tačke 1), 3), 4), 5), 6) i 7) i biografiju, zajedno sa prijavom Visokoj školi strukovnih studija Vazduhoplovna akademija. Dodatna znanja će se proveriti pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objavlјivanja Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u dalјe razmatranje. Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlјa se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Konkurs za Sekretara“, na adresu Visoka škola strukovnih studija Vazduhoplovna akademija, 11158 Beograd, Bulevar vojvode Bojovića br. 2 preporučenom poštom ili neposredno u sekretarijat svakog radnog dana od 11:00 do 14:00 časova. Telefon za informacije: 011/ 735 82 13.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VAZDUHOPLOVNA AKADEMIJA


Pregledano: 124 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters