0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PU „BEJBILEND” u Beograd (Poslato na 17-11-2023)

PU „BEJBILEND”
11070 Novi Beograd
Jurija Gagarina 108 tel. 060/655-59-06, 011/615-12-93
Vaspitač
USLOVI: Kandidat mora da ima završene studije drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studija, specijalističke studije) ili završene studije prvog stepena osnovne akademske ili osnovne specijalističke studije u trajanju od 3 godine, odnosno završene osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine.
Medicinska sestra vaspitač
2 izvršioca
USLOVI: Kandidat mora da ima završe-
no srednje obrazovanje medicinske struke u trajanju od 4 godine, medicinska sestra opšteg ili pedijatrijskog smera.
OSTALO: Važe uslovi iz čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno kandidat mora da ima odgovarajuće obrazovanje, da ima državlјanstvo RS, da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa ESPB, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom. Kandidati dostavlјaju kratku biografiju – CV, fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, fotokopiju uverenja o državlјanstvu i uverenje da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivično delo iz čl. 139 st. 1. t. 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (gore navedeno). Prijave dostaviti na navedenu adresu sa naznakom „Za konkurs”. Fotokopije se ne vraćaju.


Pregledano: 107 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters