0

Aplikacija

Direktor škole u posebnim uslovima, na period od četiri godine Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNјE OBRAZOVANјE „1. NOVEMBAR” u Čačak (Poslato na 17-11-2023)

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNјE OBRAZOVANјE „1. NOVEMBAR”
32000 Čačak, Bulevar Vuka Karadžića 9
Direktor
škole u posebnim uslovima, na period od četiri godine
USLOVI: Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje, stečeno: (1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studijama drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauke ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauke, uz koje kandidat mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosnostručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; ili (2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice kandidat za direktora Škole mora da ima odgovarajuće obrazovanje nastavnika stručnog za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju (te vrste škole i područja rada) te pedagoga ili psihologa; 2) da ima dozvolu za rad nastavnika; 3) da ima položen ispit za direktora škole (licencu za direktora). Izabrani direktor koji nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost, a ako ne položi ispit za direktora u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost, prestaje dužnost direktora; 4) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 5) da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili roskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 6) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 7) da zna srpski jezik (na tom jeziku se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u školi); 8) da ima najmanje osam godina rada u obrazovno-vaspitnoj ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Kandidat za direktora Škole uz prijavu podnosi: 1) pregled kretanja u službi sa biografskim podacima; 2) overenu fotokopiju/prepis diplome o završenom odgovarajućem visokom obrazovanju; 3) overenu fotokopiju/prepis licence (dozvole za rad) za nastavnike, odnosno uverenja o položenom stručnom ispitu; 4) overenu fotokopiju/prepis licence za direktora škole (ako je poseduje); 5) potvrdu o najmanje 8 godina rada u oblasti obrazovanja za ovu vrstu škole i područje rada; 6) dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika); 7) rezultate stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja (ukoliko se na konkurs prijavilo lice koje je predhodno obavlјalo dužnost direktora škole); 8) dokaz da nije osuđivan pravosnažnom presudom za dela iz člana 139 stav 1. tačka 2) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kao i uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, niti je podignuta optužnica odnosno nije pokrenut krivični postupak i uverenje nadležnog privrednog suda da kandidat nije nije osuđivan za privredni prestup u vršenju dužnosti; 9) uverenje o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci); 10) izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci); 11) dokaz o znanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tom jeziku). Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete. Prijavu na konkurs zajedno sa dokumentacijom zainteresovano lice dostavlјa Školi na adresu: ŠOSO „1. novembar”, Bulevar Vuka Karadžića br. 9, Čačak. Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti kod sekretara škole na telefon 032/332-901. O rezultatima konkursa kandidat će biti obavešten u roku od 8 dana od dana prijema rešenja o imenovanju direktora škole od strane Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Pregledano: 132 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters