0

Aplikacija

Direktor na mandatni period od četiri godine Puno radno vreme

na GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ” u Jagodina (Poslato na 17-11-2023)

GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ”
35000 Jagodina, Slobodana Penezića Krcuna 1
Direktor na mandatni period od četiri godine
USLOVI: Kandidat za direktora škole treba da ispunjava uslove propisane članovima 122, 139 i 140. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023). Za direktora Gimnazije „Svetozar Marković” u Jagodini može biti izabrano lice koje ima: odgovarajuće visoko obrazovanje za nastavnika (za područje rada: gimnazija), pedagoga i psihologa škole: stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice koje je steklo obrazovanje na studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdiscilinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; dozvolu za rad (licencu), odnosno položen stručni ispit za nastavnika, pedagoga i psihologa, najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, obuku i položen ispit za direktora ustanove. Izabrani direktor koji nema položen ispit za direktora dužan je da ga položi u roku do dve godine od dana stupanja na dužnost u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da podnese: overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju (lica koja su stekla akademsko zvanje master, dostavlјaju i overenu fotokopiju diplome o završenim osnovnim akademskim studijama); overen prepis/ fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu za nastavnika, pedagoga i psihologa; potvrdu o radnom iskustvu (najmanje osam godina) u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja (ne stariju od šest meseci); overen prepis/fotokopiju licence za direktora ustanove ako je kandidat poseduje (prijava uz koju nije dostavlјen ovaj dokaz neće se smatrati nepotpunom); dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa učenicima dostavlјa kandidat koji rešenjem ministra prosvete, bude imenovan za direktora (podnosi se pre zaklјučenja ugovora); uverenje nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1. tačka 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da za kandidata nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje u postupku i na način propisan zakonom (ne starije od šest meseci); dokaz da protiv kandidata nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica kod nadležnog suda (ne starije od šest meseci); original ili overena kopija uverenja o državlјanstvu (ne starije od šest meseci); dokaz da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (ovaj dokaz dostavlјa kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku); dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika), a ukoliko se na konkurs prijavilo lice koje je prethodno obavlјalo dužnost direktora škole, dužno je da dostavi rezultate stručno-pedagoškog nadzora škole i ocenu spolјašnjeg vrednovanja; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci); pregled kretanja u službi sa biografskim podacima i predlog programa rada direktora škole. 3. Rok za podnošenje prijava na konkurs za 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu: Gimnazija „Svetozar Marković”, 35000 Jagodina, ul. Slobodana Penezića Krcuna 1, sa naznakom „Komisija za izbor direktora” ili se mogu predati lično sekretaru škole. Telefon: 035/8222404. Nepotpune i/ili neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ”


Pregledano: 158 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters