0

Aplikacija

Direktor na mandatni period od 4 godine Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANјE I VASPITANјE „BARTOK BELA” u Ada (Poslato na 17-11-2023)

ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANјE I VASPITANјE „BARTOK BELA”
24430 Ada, Trg oslobođenja 3a e-mail: office@msbartok.edu.rs
Direktor na mandatni period od 4 godine
USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: 1. odgovarajuće visoko obrazovanje iz čl. 140. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) za nastavnika muzičke škole i područja rada: kultura i javno informisanje, za pedagoga ili psihologa (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i to: studije drugog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka ali da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta) ili da ima visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. dozvolu za rad (licenca za nastavnika ili stručnog saradnika); 3. obuku i položen ispit za direktora škole; 4. najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; 5. psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 6. da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 7. državlјanstvo Republike Srbije; 8. zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (mađarski jezik).
OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidat treba da podnese: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju za nastavnika muzičke škole, pedagoga ili psihologa; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu ili obaveštenja o položenom ispitu za licencu za nastavnika ili stručnog saradnika; uverenje o državlјanstvu – original ili overenu fotokopiju, ne starije od šest meseci; izvod iz matične knjige rođenih – original ili overenu fotokopiju, ne starije od šest meseci; dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje); potvrdu o obuci i položenom ispitu za direktora ustanove (ukoliko ga ne poseduje dužan je da ga položi u roku do 2 godine od dana stupanja na dužnost); uverenje o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja iz kaznene evidencije MUP-a Republike Srbije, ne starije od šest meseci; uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica ili pokrenuta istraga, ne starije od šest meseci; dokaz – potvrdu o najmanje 8 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; dokaz o znanju srpskog jezika ukoliko visoko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku (potvrda odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika) – original ili overenu fotokopiju, odnosno dokaz o znanju mađarskog jezika ukoliko visoko obrazovanje nije stečeno na mađarskom jeziku – (potvrda odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz mađarskog jezika) – original ili overenu fotokopiju; overenu fotokopiju dokaza o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika), ukoliko ga poseduje, odnosno potpisanu izjavu da nije imao stručno-pedagoški nadzor u radu; ukoliko je kandidat prethodno obavlјao dužnost direktora ustanove, rezultate stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja – overena fotokopija, odnosno ako stručno-pedagoški nadzor ustanove nije vršen i nije vršeno spolјašnje vrednovanje ustanove potvrda ustanove da isto nije vršeno u vreme trajanja njegovog mandata – original ili overena fotokopija; pregled kretanja u službi sa biografskim podacima (neobavezno); dokaze o svojim stručnim i organizacionim sposobnostima (neobavezno). Direktor se bira na mandatni period od četiri godine. Potrebna dokumenta mogu se podneti u originalu ili overenoj fotokopiji. Prijave na konkurs mogu se podneti lično ili preporučenom poštom na adresu škole: 24430 Ada, Trg oslobođenja 3/a, sa naznakom „Konkurs za izbor direktora – ne otvarati”. Rok za prijavu je 15 dana od dana objavlјivanja u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće biti uzete u razmatranje. Rešenje o izboru i imenovanju donosi ministar prosvete u roki od 30 dana od dana prijema dokumentacije, o čemu će škola nakon dobijanja rešenja, bez odlaganja, obavestiti sva lica koja su se prijavila na konkurs. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole putem telefona 024/852-515.


Skoro postavljeni poslovi ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANјE I VASPITANјE „BARTOK BELA”


Pregledano: 116 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters