Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u zvanje asistent, za naučnu oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo uža naučna ob Puno radno vreme

na EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU u Kragujevac (Poslato na 17-11-2023)

EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
34000 Kragujevac
Liceja Kneževine Srbije 3 tel. 034/303-502
Saradnik u zvanje asistent, za naučnu oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo uža naučna oblast Primenjeno računarstvo
na određeno vreme od 3 godine
USLOVI: Student doktorskih akademskih studija iz naučne oblasti Računarske nauke, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili Organizacione nauke (Informacioni sistemi), koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i koji pokazuje smisao za nastavni rad. Opšti preduslov: Kandidati moraju da ispunjavaju opšti preduslov u pogledu neosuđivanosti utvrđen čl. 72. st. 4. Zakona o visokom obrazovanju i čl. 135. st. 1. Statuta Univerziteta u Kragujevcu, koji dokazuju potvrdom nadležnog organa (Policijske uprave) da nisu osuđivani za krivična dela propisana navedenim propisima.
OSTALO: Uslovi utvrđeni odgovarajućim odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Statuta Univerziteta u Kragujevcu, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Uputstva Univerziteta u Kragujevcu za primenu, način dostavlјanja, popunjavanja i utvrđivanje relevantnih dokumenata koje kandidat dostavlјa u toku postupka izbora u zvanje i Statuta Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavlјenih kandidata. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti i: biografiju; uverenje o državlјanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; overene fotokopije diploma ili uverenja kojima se potvrđuje stručna sprema; uverenje Policijske uprave da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica. Pravnovalјanu konkursnu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa, kandidati su obavezni da dostave i u elektronskoj formi (na kompakt disku – CD). Konkurs je otvoren 15 dana. Prijave sa dokumentima, sa naznakom „Za konkurs”, dostaviti na adresu: Ekonomski fakultet, Kragujevac, Liceja Kneževine Srbije 3.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU


Pregledano: 210 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters