0

Aplikacija

Spremač/ica na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „ĐURĐEVDAN” u Kragujevac (Poslato na 17-11-2023)

PREDŠKOLSKA USTANOVA „ĐURĐEVDAN”
34000 Kragujevac, Prvoslava Stojanovića 10 lokal broj 7
tel. 034/6102739
Spremač/ica
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana
USLOVI: kandidati moraju da ispunjava sledeće uslove: poslove spremača/ice može obavlјati lice sa završenom osnovnom školom; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima – dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (ne stariji od 6 meseci) podnosi se pre zaklјučenja ugovora o radu; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u odredbi člana 139 stav 1. tačka 3). Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 27/18. – dr. zakon, 10/19, 6/20, 129/21); Da ima državlјanstvo Republike Srbije; Da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat prilaže: prijavni formular (mora biti popunjen); potpunu ličnu i radnu biografiju, sa adresom i kontakt telefonom (CV); overenu kopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi (overa se vrši kod javnog beležnika); izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državlјanstvu; uverenje da kandidat nije osuđivan (Policijska uprava). Napomena: potrebna dokumentacija koju kandidat prilaže koju izdaju nadležni organi ne može biti starija od (6) šest meseci. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju Ustanovi. Kandidati potrebnu dokumentaciju dostavlјaju: neposredno (lično) u kancelariji br. 7, u ulici Prvoslava Stojanovića broj 10, ili putem pošte na adresu: Predškolska ustanova „Đurđevdan”, Kragujevac, ulica Prvoslava Stojanovića 10 lokal broj 7, 34 000 Kragujevac. Potrebna dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti, sa naznakom na prednjoj strani koverte, obavezno ispisati tekst: „Komisiji za prijem u radni odnos po raspisanom Javnom konkursu za prijem na radno mesto spremač/ ica”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana, od dana javnog objavlјivanja.
Medicinska sestra – vaspitač na određeno vreme radi zamene
odsutne zaposlene preko 60 dana
USLOVI: kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: poslove medicinske sestre – vaspitača (za decu uzrasta do tri godine) može da obavlјa lice koje ima srednje obrazovanje – medicinska sestra – vaspitač/ica, kao i lice koje ima odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), na kojima je osposoblјeno za rad sa decom jaslenog uzrasta; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom – dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom (ne stariji od 6 meseci) podnosi se pre zaklјučenja ugovora o radu; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1. tačka 3). Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 06/20, 129/21); Da ima državlјanstvo Republike Srbije; Da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Obaveza polaganja ispita za licencu. Kandidat prilažu prijavni formular (mora biti popunjen); potpunu ličnu i radnu biografiju, sa adresom i kontakt telefonom (CV); overenu kopiju diplome (overa se vrši kod javnog beležnika); izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državlјanstvu: uverenje da kandidat nije osuđivan (policijska uprava); dozvola za rad – licenca. Napomena: kandidat/ kinja koji/a ne poseduje licencu, odnosno nema položen stručni ispit, dužan/na je da isti položi u zakonskom roku nakon zasnivanja radnog odnosa. napomena: dokumentacija koju kandidati prilažu koju izdaju nadležni organi ne može biti starija od (6) šest meseci. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju Ustanovi. Kandidati potrebnu dokumentaciju dostavlјaju: neposredno (lično) u kancelariji br. 7, u ulici Prvoslava Stojanovića broj 10, ili putem pošte na adresu: Predškolska ustanova „Đurđevdan”, Kragujevac, ulica Prvoslava Stojanovića 10, lokal broj 7, 34000 Kragujevac. Potrebna dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti, sa naznakom na prednjoj strani koverte, obavezno ispisati tekst: „Komisiji za prijem u radni odnos po raspisanom Javnom konkursu za prijem na radno mesto medicinska sestra – vaspitač/ica”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana, od dana javnog objavlјivanja. Telefon za dodatne informacije: 034/6102739


Pregledano: 357 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters