Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u zvanje samostalni umetnički saradnik za užu umetničku oblast Klavir (za rad sa solo peva Puno radno vreme

na FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET U KRAGUJEVCU u Kragujevac (Poslato na 17-11-2023)

FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET U KRAGUJEVCU
34000 Kragujevac, Jovana Cvijića bb. tel. 064/6454-532
Saradnik u zvanje samostalni umetnički saradnik za užu umetničku oblast Klavir (za rad sa solo pevačima)
USLOVI: U zvanje samostalnog umetničkog saradnika može biti izabrano lice koje ima završene diplomske akademske studije, master akademske studije i više stepene studija sa najmanjoj prosečnom ocenom najmanje osam (8), izuzetna ostvarenja u polјu umetnosti, značajna priznanja za umetnički rad, kao i izuzetnu sposobnost za umetničku saradnju i nastavni rad i najmanje četrnaest godina radnog iskustva u zvanju umetničkog i višeg umetničkog saradnika i ispunjava druge posebne uslove utvrđene Pravilnikom o izboru saradnika na Odseku za muzičku umetnost. Nepostojanje smetnje iz čl. 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju i ostali obavezni, izborni, opšti i posebni uslovi predviđeni su čl. 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18 – dr. zakon, 73/18, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/21 – autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 – dr. zakoni i 76/2023), Statutom Univerziteta u Kragujevcu (prečišćen tekst – br. II-01-483 od 6. 6. 2022. godine), Odlukom o izmeni i dopuni Statuta Univerziteta u Kragujevcu (br. II-01-303/3 od 11. 4. 2023. godine), Pravilnikom o užim naučnim, umetničkim i stručnim oblastima Univerziteta u Kragujevcu (prečišćen tekst – br. III-01-317 od 13. 4. 2022. godine), odlukama o izmenama i dopunama Pravilnika o užim naučnim, umetničkim i stručnim oblastima Univerziteta u Kragujevcu (br. III-01-818/10 od 6. 10. 2022. godine, br. III-01-1002/15 od 24. 11. 2022. godine, III01-1101/22 od 22. 12. 2022. godine, br. III-01124/24 od 23. 2. 2023. godine i br. III-01-342/26 od 27. 4. 2023. godine), čl. 143. Statuta Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu (br. 01-3691/1 od 2. 3. 2021. godine – prečišćen tekst), Odlukom o izmenama i dopunama Statuta FILUM-a (br. 01-1448 od 16. 5. 2022), Odlukom o izmenama i dopunama Statuta FILUM-a (br. 01-2180 od 5. 7. 2022. godine), Pravilnikom o izboru saradnika na Odseku za muzičku umetnost (br. 01-1055 od 3. 6. 2020. godine) – www.filum.kg.ac.rs, Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja/umetničke prezentacije na Odseku za muzičku umetnost i drugim aktima Fakulteta i Univerziteta u Kragujevcu. Dokumenta koja je potrebno dostaviti na navedene konkurse: prijava na konkurs; biografija i stručna biografija; overene kopije diploma svih nivoa studija; izvod iz knjige rođenih (overena kopija); fotokopija lične karte i očitana lična karta; potvrda nadležnog organa (Policijske uprave) da kandidat nije osuđivan za krivična dela predviđena članom 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju (original ili verena kopija): potvrda o radnom iskustvu u zvanju umetničkog i višeg umetničkog saradnika (najmanje četrnaest godina); potvrda Komisije za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta o pedagoškom radu (za kandidate koji su u radnom odnosu na FILUM-u); potvrda o pedagoškom iskustvu na visokoškolskoj ustanovi; za kandidate koji se prvi put biraju u zvanje na Filološko-umetničkom fakultetu obavezna je audicija. Kandidat prilaže dokumentaciju propisanu konkursom sa dokazima o ispuspunjenosti uslova uz popunjeni Obrazac koji je sastavni deo Pravilnika za izbor saradnika na Odseku za muzičku umetnost (br. 01-1055 od 3. 6. 2020. godine). Kandidat je u obavezi da svu dokumentaciju dostvi u štampanoj formi, a popunjen obrazac u štampanoj i elektonskoj formi (na kompakt disku – CD-u) u tri primerka. Prilikom dokazivanja biografskih podataka, kandidat je dužan da se pridržava Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno da sve lične podatke, tehnički, odgovarajuće prikrije. Fotokopije dokumenata moraju biti overene u jednom primerku. Prijava kandidata uz koju nije priložena kompletna dokumentacija smatraće se nekompletnom i neće se razmatrati od strane komisije. Sva dokumentacija i radovi dostavlјaju se Službi za opšte i pravne poslove FILUM-a, u zgradi Druge kragujevačke gimnazije ili poštom na adresu: Filološko-umetnički fakultet, Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa.


Skoro postavljeni poslovi FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET U KRAGUJEVCU


Pregledano: 210 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters