0

Aplikacija

Nastavnik istorije na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „STANISLAV SREMČEVIĆ” u Kragujevac (Poslato na 17-11-2023)

OSNOVNA ŠKOLA „STANISLAV SREMČEVIĆ”
34000 Kragujevac, Laze Marinkovića 54 tel. 034/300-750
Nastavnik istorije na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020, 129/21 i 92/23), i to: Da ima odgovarajuće visoko obrazovanje, u skladu sa članom 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/21), kao i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 19/20, 3/21 i 4/21); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi i to: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, odnosno uverenja – ako diploma nije izdata; uverenje da nije osuđivan za krivična dela iz člana 139. stav 1. tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ne starije od šest meseci (original ili overena fotokopija) – kandidat pribavlјa u nadležnoj Policijskoj upravi MUP-a; uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija); dokaz o znanju srpskog jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija ili original); uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Uz prethodno navedenu dokumentaciju kandidati dostavlјaju i kraću radnu biografiju sa osnovnim podacima, adresom i kontakt telefonom. Podaci koji se prikuplјaju od kandidata biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018). Prijave na konkurs se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Za konkurs”, poštom na adresu Osnovna škola „Stanislav Sremčević”, Laze Marinkovića broj 54, 34000 Kragujevac ili se neposredno predaju sekretaru škole. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole svakog radnog dana u vremenu od 9 do 13 časova i/ili preko telefona 034 300-750.
Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020, 129/21 i 92/23), i to: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje, u skladu sa članom 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/21), kao i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 19/20, 3/21 i 4/21); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi i to:overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, odnosno uverenja – ako diploma nije izdata; uverenje da nije osuđivan za krivična dela iz člana 139. stav 1. tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ne starije od šest meseci (original ili overena fotokopija) – kandidat pribavlјa u nadležnoj policijskoj upravi MUP-a; uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija); dokaz o znanju srpskog jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija ili original); uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Uz prethodno navedenu dokumentaciju kandidati dostavlјaju i kraću radnu biografiju sa osnovnim podacima, adresom i kontakt telefonom. Podaci koji se prikuplјaju od kandidata biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018). Prijave na konkurs se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Za konkurs”, poštom na adresu Osnovna škola „Stanislav Sremčević”, Laze Marinkovića broj 54, 34000 Kragujevac ili se neposredno predaju sekretaru škole. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole svakog radnog dana u vremenu od 9 do 13 časova i/ili preko telefona 034 300-750.
Nastavnik razredne nastave na određeno vreme, radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020, 129/21 i 92/23) i to: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje, u skladu sa članom 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/21), kao i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 19/20, 3/21 i 4/21); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi i to: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, odnosno uverenja – ako diploma nije izdata; uverenje da nije osuđivan za krivična dela iz člana 139 stav 1. tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ne starije od šest meseci (original ili overena fotokopija) – kandidat pribavlјa u nadležnoj policijskoj upravi MUP-a; uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija); dokaz o znanju srpskog jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija ili original); uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Uz prethodno navedenu dokumentaciju kandidati dostavlјaju i kraću radnu biografiju sa osnovnim podacima, adresom i kontakt telefonom. Podaci koji se prikuplјaju od kandidata biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018). Prijave na konkurs se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Za konkurs”, poštom na adresu Osnovna škola „Stanislav Sremčević”, Laze Marinkovića broj 54, 34000 Kragujevac ili se neposredno predaju sekretaru škole. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole svakog radnog dana u vremenu od 9 do 13 časova i/ili preko telefona 034 300-750.


Pregledano: 294 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters