0

Aplikacija

Vaspitač - 12 izvršilaca Puno radno vreme

na PU „NATA VELjKOVIĆ” u Kruševac (Poslato na 17-11-2023)

PU „NATA VELjKOVIĆ”
37000 Kruševac, Bosanska 21 tel. 037/428-011
1) Vaspitač
12 izvršilaca
USLOVI: 1) posedovanje odgovarajućeg obrazovanja: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena za vaspitača (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – vaspitač; visoko obrazovanje na studijama prvog stepena za vaspitača (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije, specijalističke strukovne studije) odnosno studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje za vaspitača, 2) položen ispit za licencu (dozvola za rad), ukoliko nema položen ispit za licencu (dozvolu za rad) ima obavezu polaganja ispita, (lica bez licence i pripravnik), 3) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom. 4) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. 5) ima državlјanstvo Republike Srbije. 6) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Kandidati su dužni da na konkurs podnesu: odštampan, popunjen i potpisan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete (http://prosveta.gov.rs); overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o položenom stručnom ispitu ili uverenje o položenom ispitu za licencu (ako je kandidat polagao) overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije original ili overena fotokopija; uverenje (izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave), da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela, nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, (ne starije od 30 dana od dana objavlјivanja konkursa original ili overena fotokopija); dokaz o znanju srpskog jezika odnosno jezika na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (podnose samo kandidati koji su stekli odgovarajuće obrazovanje na drugom jeziku) odnosno dostavlјaju uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; radnu biografiju sa osnovnim podacima (ime, prezime, mesto prebivališta, broj telefona, školovanje, kretanje u struci). Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana odlukom direktora ustanove. Rešenje o izboru kandidata po objavlјenom konkursu doneće se u skladu sa čl. 154. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zak. 10/19, 6/20, 129/2021, 92/23). Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Svi ostali dokazi sastavni su deo prijave na konkurs. Ustanova nema obavezu da kandidatima vrati priloženu dokumentaciju po konkursu. Rok za podnošenja prijava je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja Konkursa u publikaciji „Poslovi”, na gore navedenu adresu, poštom ili lično. Bliža obaveštenja mogu se dobiti lično ili na telefon 037/428011.
2. Medicinska sestra – vaspitač
4 izvršioca
USLOVI: 1) posedovanje odgovarajućeg obrazovanja: više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije) na kojima je osposoblјeno za rad sa decom jaslenog uzrasta – vaspitač ili IV SSS medicinska škola smer medicinska sestra – vaspitač. 2) položen ispit za licencu (dozvola za rad), ukoliko nema položen ispit za licencu (dozvolu za rad) ima obavezu polaganja ispita, (lica bez licence i pripravnik). 3) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom. 4) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. 5) ima državlјanstvo Republike Srbije. 6) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Kandidati su dužni da na konkurs podnesu: odštampan, popunjen i potpisan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete (http://prosveta.gov.rs); overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o položenom stručnom ispitu ili uverenje o položenom ispitu za licencu (ako je kandidat polagao) overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije original ili overena fotokopija; uverenje (izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave), da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, (ne starije od 30 dana od dana objavlјivanja konkursa original ili overena fotokopija); dokaz o znanju srpskog jezika odnosno jezika na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (podnose samo kandidati koji su stekli odgovarajuće obrazovanje na drugom jeziku) odnosno dostavlјaju uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; radnu biografiju sa osnovnim podacima (ime, prezime, mesto prebivališta, broj telefona, školovanje, kretanje u struci). Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana odlukom direktora ustanove. Rešenje o izboru kandidata po objavlјenom konkursu doneće se u skladu sa čl. 154. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20, 129/2021, 92/23). Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Svi ostali dokazi sastavni su deo prijave na konkurs. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Ustanova nema obavezu da kandidatima vrati priloženu dokumentaciju po konkursu. Rok za podnošenja prijava je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja Konkursa u publikaciji „Poslovi”, na gore navedenu adresu, poštom ili lično. Bliža obaveštenja mogu se dobiti lično ili na telefon 037/428-011.
3) Kuvar
2 izvršioca
USLOVI: 1) posedovanje odgovarajućeg obrazovanja: III ili IV SSS ugostitelјske struke. 2) radno iskustvo na poslovima kuvara 1 (jedna) godina. 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom. 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. 4) ima državlјanstvo Republike Srbije. 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Kandidati su dužni da na konkurs podnesu: odštampan, popunjen i potpisan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete (http:// prosveta.gov.rs); overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom odgovarajućem obrazovanju; dokaz (potvrda) o radnom iskustvu na poslovima kuvara (original ili overena fotokopija); izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokokopija; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije original ili overena fotokopija; uverenje (izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave), da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna, zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, (ne starije od 30 dana od dana objavlјivanja konkursa original ili overena fotokopija); dokaz o znanju srpskog jezika odnosno jezika na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; (podnose samo kandidati koji su stekli odgovarajuće obrazovanje na drugom jeziku), odnosno dostavlјaju uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; radnu biografiju sa osnovnim podacima (ime, prezime, mesto prebivališta, broj telefona, školovanje, kretanje u struci). Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana odlukom direktora ustanove. Rešenje o izboru kandidata po objavlјenom konkursu doneće se u skladu sa čl. 154. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20, 129/2021, 92/23). Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Svi ostali dokazi sastavni su deo prijave na konkurs. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Ustanova nema obavezu da kandidatima vrati priloženu dokumentaciju po konkursu. Rok za podnošenja prijava je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja Konkursa u publikaciji „Poslovi”, na gore navedenu adresu, poštom ili lično. Bliža obaveštenja mogu se dobiti lično ili na telefon 037/428-011.
4) Servirka
2 izvršioca
USLOVI: 1) posedovanje odgovarajućeg obrazovanja: Osnovna škola ili srednje obrazovanje. 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom. 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. 4) ima državlјanstvo Republike Srbije. 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavalјju ustanovi. Kandidati su dužni da na konkurs podnesu: odštampan, popunjen i potpisan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete (http:// prosveta.gov.rs); overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom odgovarajućem obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije original ili overena fotokopija; uverenje (izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave), da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela, protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, (ne starije od 30 dana od dana objavlјivanja konkursa original ili overena fotokopija); dokaz o znanju srpskog jezika odnosno jezika na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (podnose samo kandidati koji su stekli odgovarajuće obrazovanje na drugom jeziku) odnosno dostavlјaju uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; radnu biografiju sa osnovnim podacima (ime, prezime, mesto prebivališta, broj telefona, školovanje, kretanje u struci). Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana odlukom direktora ustanove. Rešenje o izboru kandidata po objavlјenom konkursu doneće se u skladu sa čl. 154. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20, 129/2021, 92/23). Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Svi ostali dokazi sastavni su deo prijave na konkurs. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Ustanova nema obavezu da kandidatima vrati priloženu dokumentaciju po konkursu. Rok za podnošenja prijava je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja Konkursa u publikaciji „Poslovi”, na gore navedenu adresu, poštom ili lično. Bliža obaveštenja mogu se dobiti lično ili na telefon 037/428-011.
5) Spremačica
2 izvršioca
USLOVI: 1) posedovanje odgovarajućeg obrazovanja: Osnovna škola ili srednje obrazovanje. 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom. 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. 4) ima državlјanstvo Republike Srbije. 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Kandidati su dužni da na konkurs podnesu: odštampan, popunjen i potpisan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete (http://prosveta.gov.rs); overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom odgovarajućem obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije original ili overena fotokopija; uverenje (izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave), da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, (ne starije od 30 dana od dana objavlјivanja konkursa original ili overena fotokopija); dokaz o znanju srpskog jezika odnosno jezika na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (podnose samo kandidati koji su stekli odgovarajuće obrazovanje na drugom jeziku) odnosno dostavlјaju uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; radnu biografiju sa osnovnim podacima (ime, prezime, mesto prebivališta, broj telefona, školovanje, kretanje u struci). Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana odlukom direktora ustanove. Rešenje o izboru kandidata po objavlјenom konkursu doneće se u skladu sa čl. 154. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20, 129/2021, 92/23). Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Svi ostali dokazi sastavni su deo prijave na konkurs. Ustanova nema obavezu da kandidatima vrati priloženu dokumentaciju po konkursu. Rok za podnošenja prijava je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja Konkursa u publikaciji „Poslovi”, na gore navedenu adresu, poštom ili lično. Bliža obaveštenja mogu se dobiti lično ili na telefon 037/428-011.


Pregledano: 946 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters