0

Aplikacija

Vaspitač na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana 8 izvršilaca Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAMBI” u Loznica (Poslato na 17-11-2023)

PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAMBI”
15300 Loznica, Veselina Misite 26 tel. 015/7882-122
Vaspitač na određeno vreme radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana 8 izvršilaca
USLOVI: uslove iz člana 139 i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Uz prijavu dostaviti: overenu fotokopiju diplome o odgovarajućem obrazovanju(ne stariju od 6 meseci) original ili overenu fotokopiju uverenja (ne stariju od 6 meseci) policijske uprave da lice nije osuđivano pravosnažom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, izvod iz matične knjige rođenih, (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci)uverenje o državlјanstvu (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci kratku biografiju.
Medicinska sestra vaspitač na određeno vreme radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i člana 24-29 Zakona o radu. Uz prijavu dostaviti: Overenu fotokopiju diplome o stečenom srednjem obrazovanju – IV stepen – medicinska sestra – vaspitač (ne starija od 6 meseci). Oiginal ili overenu fotokopiju uverenja (ne stariju od 6 meseci) policijske uprave da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih, (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci). Uverenje o državlјanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overena
fotokopija ne starija od 6 meseci). Kratku biografiju
Kuvar na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Uslovi iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i člana 24-29 Zakona o radu Uz prijavu dostaviti: Overenu fotokopiju diplome o odgovarajućem obrazovanju – srednje obarazovanje (ekonomska ili ugostitelјska škola) ne stariju od 6 meseci original ili overenu fotokopiju uverenja (ne stariju od 6 meseci) policijske uprave da lice nije osuđivano pravosnažom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, Izvod iz matične knjige rođenih, (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci) Uverenje o državlјanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci). Kratku biografiju.
Spremačica
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i člana 24-29 Zakona o radu. Uz prijavu dostaviti: overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi (ne stariju od 6 meseci). Original ili overenu fotokopiju uverenja (ne stariju od 6 meseci) policijske uprave da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Izvod iz matične knjige rođenih, (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci). Uverenje o državlјanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci). Kratku biografiju.
Pedagoški asistent na određeno vreme do 31.08.2024. godine
USLOVI: Uslovi iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Uz prijavu dostaviti: overenu fotokopiju diplome o odgovarajućem obrazovanju – srednje obarazovanje (ne starija od 6 meseci). Overenu fotokopiju sertifikata o završenom programu obuke za rad sa decom i učenicima romske nacionalne manjine (ne starije od 6 meseci). Original ili overenu fotokopiju uverenja (ne starije od 6 meseci) policijske uprave da lice nije osuđivano pravosnažom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci). Uverenje o državlјanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci). Kratku biografiju.
OSTALO: Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavlјivanja. Svi zainteresovani kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju na adresu: Predškolska ustanova „Bambi” Loznica, Veselina Misite 26, 15300 Loznica. Telefon: 015/7882-122.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAMBI”


Pregledano: 176 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters