0

Aplikacija

Direktor na mandatni period od 4 godine Puno radno vreme

na SREDNјA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ” u Ljubovija (Poslato na 17-11-2023)

SREDNјA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ”
15320 Ljubovija, Drinska 1 tel. 015/561-773
vkaradzicljubovija@gmail.com
Direktor na mandatni period od 4 godine
USLOVI: Kandidat za direktora Škole treba da ispunjava uslove propisane članovima 122., 139 i 140. st. 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023): 1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno: – na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: – studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka (lice mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne oblasti, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Da ispunjava uslove za nastavnika te vrste škole i područja rada, za pedagoga i psihologa; da ima dozvolu za rad (licencu) nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika; da je savladalo obuku i da ima položen ispit za direktora ustanove; najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik. Uz prijavu na konkurs kandidat je u obavezi da priloži: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju; overen prepis ili overenu fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu za rad nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika; original ili overenu fotokopiju potvrde o radnom stažu, najmanje 8 godina rada u oblasti obrazovanja (ne stariju od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju uverenja nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak (ne starije od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju uverenja nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela iz čl. 139 st. 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci); dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja ukoliko se na konkurs prijavi lice koje je prethodno obavlјalo dužnost direktora ustanove – fotokopija; original ili overenu fotokopiju lekarskog uverenja o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (ne starije od 6 meseci); overenu fotokopiju licence za direktora ustanove (ako je kandidat poseduje); prijavu na konkurs na prijavnom formularu koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete; radnu biografiju sa ličnim podacima, adresom stanovanja, brojem telefona i adresom elektronske pošte, kao i podacima o kretanju u službi ili radnom mestu. Dokaz o znanju srpskog jezika, na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dostavlјa samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku. Kandidat izabran za direktora škole koji nema položen ispit za direktora dužan je da ga položi u roku od 2 godine od dana stupanja na dužnost, u skladu sa uslovima propisanim zakonom. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete i odštampan formular zajedno sa prijavom na konkurs za izbor direktora i potrebnom dokumentacijom dostavlјa na adresu škole: Srednja škola „Vuk Karadžić” Ljubovija, Drinska broj 1, Ljubovija 15320, u zatvorenoj koverti sa naznakom „konkurs za izbor direktora škole” lično ili putem pošte. Rok za prijavlјivanje je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni fotokopije dokumenta koje nisu overene od strane nadležnog organa. Dostavlјena dokumentacija se ne vraća. Ministar u roku od 30 dana od dana prijema dokumentacije koju mu je dostavio Školski odbor vrši izbor direktora i donosi rešenje o njegovom imenovanju, o čemu škola obaveštava lica koja su se prijavila na konkurs. Podaci koji se prikuplјaju od kandidata biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/18). Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara Škole, radnim danom od 9.00 do 14.00 časova preko telefona 015/561-773.


Pregledano: 162 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters