0

Aplikacija

Referent za finansijskoračunovodstvene poslove na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog pre Puno radno vreme

na OŠ „VUK KARADžIĆ” u Doljevac (Poslato na 17-11-2023)

OŠ „VUK KARADžIĆ”
18410 Dolјevac
Referent za finansijskoračunovodstvene poslove
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: IV stepen stručne spreme ekonomske struke. Kandidat uz prijavu treba da dostavi: popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete; original ili overenu fotokopiju diplome; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); uverenje o državlјanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci (original ili overenu fotokopiju); dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost (dostavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu); dokaz da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci). Rok za prijavu na oglas je 8 dana od dana objavlјivanja. Nepotpune i neblagovreme prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 89 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters