0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje docent za užu naučnu oblast Medicinske nauke u sportu i fizičkom vaspitanju za pr Puno radno vreme

na FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANјA u Niš (Poslato na 17-11-2023)

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANјA
18000 Niš, Čarnojevića 10a
Nastavnik u zvanje docent za užu naučnu oblast Medicinske nauke u sportu i fizičkom vaspitanju za predmet Sportska medicina i srodni predmeti
USLOVI: Uslovi za zasnivanje radnog odnosa nastavnika propisani su članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, članom 165. Statuta Univerziteta u Nišu: u zvanje docenta može biti izabrano lice koje je prethodne nivoe studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka, i ima naučne, odnosno stručne radove objavlјene u naučnim časopisima ili zbornicima, sa recenzijama. Rok za prijavlјivanje kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavilјivanja konkursa. Kandidati dostavlјaju: prijavu sa biografskim podacima, prepis diplome o stečenom stručnom, akademskom i naučnom nazivu, spisak radova sa bibliografskim podacima, kao i same radove, na adresu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, ul. Čarnojevića 10a, Niš. Kandidati koji se prijavlјuju na konkurs za izbor u zvanje dužni su da popune obrazac o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje nastavnika koji se nalazi na web portalu Univerziteta u Nišu (www.npao.ni.ac.rs). Za popunu obrasca neophodno je da kandidat ima korisnički nalog, a ukoliko kandidat nema korisnički nalog, neophodno je da se obrati administratoru Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, na email: info@fsfv.ni.ac. rs. Radi blagovremenog otvaranja korisničkog naloga, kandidatima se preporučuje da se jave, najkasnije 24 časa pre isteka konkursnog roka.
Nastavnik u zvanje docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanju
za predmete Katedre individualnih sportova
USLOVI: Uslovi za zasnivanje radnog odnosa nastavnika propisani su članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, članom 165. Statuta Univerziteta u Nišu: u zvanje docenta može biti izabrano lice koje je prethodne nivoe studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka, i ima naučne, odnosno stručne radove objavlјene u naučnim časopisima ili zbornicima, sa recenzijama; u zvanje vanrednog profesora može biti izabrano lice koje pored uslova za zvanje docenta ima i više naučnih radova od značaja za razvoj nauke, u užoj naučnoj oblasti za koju se bira, objavlјenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima, sa recenzijama, originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod, novu sortu i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavlјen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku za užu naučnu oblast za koju se bira i više saopštenja na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Rok za prijavlјivanje kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavilјivanja konkursa. Kandidati dostavlјaju: prijavu sa biografskim podacima, prepis diplome o stečenom stručnom, akademskom i naučnom nazivu, spisak radova sa bibliografskim podacima, kao i same radove, na adresu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, ul. Čarnojevića 10a, Niš. Kandidati koji se prijavlјuju na konkurs za izbor u zvanje dužni su da popune obrazac o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje nastavnika koji se nalazi na web portalu Univerziteta u Nišu (www.npao.ni.ac.rs). Za popunu obrasca neophodno je da kandidat ima korisnički nalog, a ukoliko kandidat nema korisnički nalog, neophodno je da se obrati administratoru Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, na email: info@fsfv.ni.ac. rs. Radi blagovremenog otvaranja korisničkog naloga, kandidatima se preporučuje da se jave, najkasnije 24 časa pre isteka konkursnog roka.
Nastavnik u zvanje docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Naučne discipline u sportu i fizičkom vaspitanju
za predmete Katedre individualnih
sportova i Katedre kolektivnih sportova
USLOVI: Uslovi za zasnivanje radnog odnosa nastavnika propisani su članom 74. Zakona o visokom obrazovanju, članom 165. Statuta Univerziteta u Nišu: u zvanje docenta može biti izabrano lice koje je prethodne nivoe studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), odnosno koje ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka, i ima naučne, odnosno stručne radove objavlјene u naučnim časopisima ili zbornicima, sa recenzijama; u zvanje vanrednog profesora može biti izabrano lice koje pored uslova za zvanje docenta ima i više naučnih radova od značaja za razvoj nauke, u užoj naučnoj oblasti za koju se bira, objavlјenih u međunarodnim ili vodećim domaćim časopisima, sa recenzijama, originalno stručno ostvarenje (projekat, studiju, patent, originalni metod, novu sortu i sl.), odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima, objavlјen udžbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku za užu naučnu oblast za koju se bira i više saopštenja na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima. Rok za prijavlјivanje kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavilјivanja konkursa. Kandidati dostavlјaju: prijavu sa biografskim podacima, prepis diplome o stečenom stručnom, akademskom i naučnom nazivu, spisak radova sa bibliografskim podacima, kao i same radove, na adresu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, ul. Čarnojevića 10a, Niš. Kandidati koji se prijavlјuju na konkurs za izbor u zvanje dužni su da popune obrazac o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje nastavnika koji se nalazi na web portalu Univerziteta u Nišu (www.npao.ni.ac.rs). Za popunu obrasca neophodno je da kandidat ima korisnički nalog, a ukoliko kandidat nema korisnički nalog, neophodno je da se obrati administratoru Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, na email: info@fsfv.ni.ac. rs. Radi blagovremenog otvaranja korisničkog naloga, kandidatima se preporučuje da se jave, najkasnije 24 časa pre isteka konkursnog roka.


Skoro postavljeni poslovi FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANјA


Pregledano: 135 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters