Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje predavača za užu stručnu oblast Higijena ishrane (Odsek Vranje) na određeno vreme Puno radno vreme

na AKADEMIJA TEHNIČKOVASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA u Niš (Poslato na 17-11-2023)

AKADEMIJA TEHNIČKOVASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
18000 Niš, Beogradska 18
Nastavnik u zvanje predavača za užu stručnu oblast Higijena ishrane
(Odsek Vranje) na određeno vreme od pet godina
Saradnik u zvanje asistenta za uže stručne oblasti Primarna prerada drveta i Finalna obrada drveta
(Odsek Vranje) na određeno vreme od 3 godine;
Saradnik u zvanje saradnika u nastavi za užu stručnu oblast Računarstvo i informatika
(Odsek Pirot) na određeno vreme od jedne godine
USLOVI: Svi kandidati za izbor u zvanje dostavlјaju: potpisanu prijavu na konkurs; biografske podatke; relevantne naučno-stručne radove; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državlјanstvu; uverenje nadležne policijske uprave da protiv kandidata nije izrečena presuda za krivična dela iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju. Kandidat za izbor u zvanje predavača dostavlјa i: overenu fotokopiju diplome o stečenom akademskom nazivu magistar, odnosno najmanje stručnom nazivu specijaliste akademskih studija iz naučne oblasti za koju je raspisan konkurs; druge dokaze propisane članom 74. Zakona o visokom obrazovanju i članom 5. Pravilnika o izboru u zvanje i zasnivanju radnog odnosa nastavnog osoblјa Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija. Kandidat za izbor u zvanje asistenta dostavlјa i: overene fotokopije diploma o stečenom prvom i drugom stepenu visokog obrazovanja iz odgovarajuće oblasti i dokaz da je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam; uverenje da je student doktorskih akademskih studija; druge dokaze propisane članom 84. Zakona o visokom obrazovanju i članom 9. Pravilnika o izboru u zvanje i zasnivanju radnog odnosa nastavnog osoblјa Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija. Kandidat za izbor u zvanje saradnika u nastavi dostavlјa i overene fotokopije diploma o stečenom prvom, odnosno prvom i drugom stepenu visokog obrazovanja iz odgovarajuće oblasti i dokaz da je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam; uverenje da je student doktorskih akademskih studija, master akademskih ili specijalističkih akademskih studija, odnosno master strukovnih studija ili specijalističkih strukovnih studija; druge dokaze propisane članom 83. Zakona o visokom obrazovanju i članom 8. Prečišćenog teksta Pravilnika o izboru u zvanje i zasnivanju radnog odnosa nastavnog osoblјa Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija. Prijave na konkurs podnose se u roku od 8 dana od dana njegovog objavlјivanja, na adresu: Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Beogradska 18, 18000 Niš, sa naznakom: „Za konkurs”. Nepotpune i neblagovremeno dostavlјene prijave neće se uzimati u razmatranje. Napomena: Pravilnik o izboru u zvanje i zasnivanju radnog odnosa nastavnog osoblјa Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – prečišćen tekst, broj 01-1/321-3, od 24.02.2023. godine, dostupan je na adresi: https://akademijanis.edu.rs/akta-akademije/


Skoro postavljeni poslovi AKADEMIJA TEHNIČKOVASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA


Pregledano: 346 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters