Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar škole Puno radno vreme

na Srednja umetnička škola u Beograd (Poslato na 20-11-2023)

Pravni poslovi u ustanovi

Normativno pravni poslovi u ustanovi

Sekretar

Uslovi: U radni odnos može da bude primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 –US, 113/17 i 95/18-autentično tumačenje) ispunjava i uslove iz člana 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19, 6/20, 129/21)i to ako:
1. ima odgovarajuće obrazovanje;
2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima;
3. nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje;
4. ima državljanstvo Republike Srbije;
5. zna srpski jeziki jezik na kojem se ostvaruje obrazovno – vaspitni rad.
Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka: 1), 3), 4) i 5) podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U smislu uslova iz tačke 1) koja se tiču obrazovanja kandidata propisano je sledeće:
Za obavljanje poslova radnog mesta sekretara, može se zasnovati radni odnos sa licem koje ispunjava sledeće uslove: U skladu sa članom 132. stav 2 i 140 stav 1 Zakona, lice treba da ima visoko obrazovanje stečeno iz oblasti pravnih nauka na: studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije i specijalističke studije), osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
Poželjna dodatna znanja i veštine: dozvola za rad sekretara (licenca za sekretara) ili položen stručni ispit za sekretara, pravosudni ili stručni ispit za zaposlene u organima državne uprave ili državni stručni ispit.
Ostalo: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: kratku biografiju, sa adresom i kontakt telefonom, diplomu o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu RS, uverenje iz matične knjige rođenih, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda), uverenje da kandidat nije osuđivan za dela iz člana 139 stav 1tačka 3. (uverenje MUP-a).Kandidati podnose dokumenta u originalu ili overene kopije (ne starije od šest meseci).
Prijave na konkurs (sa dokazima o ispunjenosti uslova) dostavljaju se isključivo elektronski na konkursumetnickaskola@gmail.com sa naznakom „Konkurs za sekretara ustanove”.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

20.11.2023. – 28.11.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Pravo i administracija
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Napomena:Skoro postavljeni poslovi Srednja umetnička škola


Pregledano: 481 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters