Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik Puno radno vreme

na KBC "Bežanijska kosa"-Beograd u Beograd (Poslato na 20-11-2023)

Tekst oglasa:

Na osnovu člana 7-9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Sl. glasnik RS» br. 96/19 i 58/20 – Aneks 1), člana 24-27 i člana 192 Zakona o radu („Sl. glasnik RS 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Odluka US, 113/2017 i 95/18“), člana 23 Statuta KBC „Bežanijska kosa“-Beograd i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za zasnivanje radnog odnosa u KBC „Bežanijska kosa“-Beograd broj 1149/8 od 24.02.2021. godine, raspisujem sledeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 1 Diplomiranog pravnika na određeno vreme po osnovu radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani izvršenjem određenog posla odnosno nastupanjem određenog događaja (nemogućnosti organizacije rada usled deficita kadra) – povećanog obima posla i to do 24 meseca, u skladu sa tačkom 4. alineja 3 Kadrovskog plana za 2023. godinu sa punim radnim vremenom i probnim radom od 3 meseca

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za Diplomiranog pravnika za pravne, kadrovske i administrativne poslove su:

Visoko obrazovanje:

na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine – završen Pravni fakultet.
na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – završen Pravni fakultet.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

znanje rada na računaru;

Kriterijumi:

radno iskustvo u struci (koje se dokazuje isključivo Ugovorima o radu i po mogućstvu Rešenjima o prestanku radnog odnosa).
ocena na razgovoru

Zaintresovani kandidati podnose ISKLjUČIVO PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE (e-maila) SKENIRANE (NE FOTOGRAFISANE ) – neoverene fotokopije:

prijave sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i OBAVEZNO e-mail adresom,
fotokopiju diplome o završenom Pravnom fakultetu,
fotokopija uverenja o položenom pravosudno ispitu,
fotokopiju sertifikata za službenika za javne nabavke,
fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko je diploma, uverenje ili sertifikat izdat na devojačko prezime),
dokaz o radnom iskustvu (radni odnos se dokazuje Ugovorima o radu i po mogućstvu Rešenjima o prestanku radnog odnosa radi sravnjenja sa radnim stažom upisanim u radnu knjižicu ukoliko je kandidat poseduje)
fotokopiju radne knjižice (ukoliko je kandidat poseduje zbog izračunavanja staža osiguranja kao i minulog rada).

Komisija zakazuje termin razgovora sa kandidatima ili ocenjivanje kandidata na način u skladu sa stavom 2. člana 7. Pravilnika. Ako Komisija, umesto razgovora, utvrdi drugi način ocenjivanja kandidata u skladu sa stavom 2. člana 7, u zapisnik se unose dobijeni rezultati testiranja, provere praktičnog znanja, provere sposobnosti ili veština, a sve u okviru utvrđenog broja bodova – ocena na razgovoru.

Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na određeno vreme pre sklapanja Ugovora o radu mora dostaviti:

overene fotokopije: diplome Pravnog fakulteta, uverenja o položenom pravosudnom ispitu, sertifikata za službenika za javne nabavke, fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko je diploma, uverenje ili sertifikat izdat na devojačko prezime), fotokopije: odjave na prethodno osiguranje – MA obrasac; fotokopiju lične karte u 3 primerka ukoliko je bez čipa (ukoliko je sa čipom poneti je sa sobom radi očitavanja); fotokopiju kartice tekućeg računa; karticu zdravstvenog osiguranja radi usaglašavanja u nadležnom RZZO-u; radnu knjižicu ukoliko je poseduje (zbog izračunavanja staža osiguranja kao i minulog rada).

Prijave na konkurs kandidati podnose ISKLjUČIVO putem elektronske pošte sa svim elementima koji su zahtevane konkursom, na e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs.

Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom (subject): “Prijava na konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme 1 Diplomiranog pravnika u Odeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove na određeno vreme (najduže do 24 meseca), zbog povećanog obima posla i to do 24 meseca, u skladu sa tačkom 4. alineja 3 Kadrovskog plana za 2023. godinu sa punim radnim vremenom i probnim radom od 3 meseca“.

Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora kandidata za prijem u radni odnos. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odsek za pravne i kadrovske poslove KB Centra, u cilju sprovođenja postupka zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se ne mogu koristiti.

Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Za sve informacije se možete obratiti na telefon 011/20-95-605.

VD Direktora Kliničko-bolničkog centra

Doc. dr Marija Zdravković

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

20.11.2023. – 28.11.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Zemun;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Pravo i administracija
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Napomena:Skoro postavljeni poslovi KBC "Bežanijska kosa"-Beograd


Pregledano: 550 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters