Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra-tehničar Puno radno vreme

na KBC "Bežanijska kosa"-Beograd u Zemun (Poslato na 21-11-2023)

Na osnovu člana 7-9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Sl. glasnik RS» br. 96/19 i 58/20 – Aneks 1), člana 24-27 i člana 192 Zakona o radu („Sl. glasnik RS 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Odluka US, 113/2017 i 95/18“), člana 23 Statuta KBC „Bežanijska kosa“-Beograd i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za zasnivanje radnog odnosa u KBC „Bežanijska kosa“-Beograd broj 1149/8 od 24.02.2021. godine, a u skladu sa Dopisom Ministarstva zdravlja br. 112-02-972/2023-02 od 03.08.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, raspisujem sledeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 1 medicinske sestre-tehničara sa poželjnim radnim iskustvom u interventnim procedurama (sali za kateterizaciju srca – interventna kardiologija), sa punim radnim vremenom i probnim radom od 6 meseci

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za medicinsku sestru/tehničara su:

Medicinska škola – opšti smer
Položen stručni ispit
Radno iskustvo u struci (poželjno radno iskustvo u interventnim procedurama (sali za kaketerizaciju srca – interventna kardiologija – podrazumeva rad nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite)

Kriterijum:

Prosečna ocena u srednjoj medicinskoj školi opšteg smera
Radno iskustvo u struci (podrazumeva rad nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite)
Ocena na razgovoru

Komisija zakazuje termin razgovora sa kandidatima ili ocenjivanje kandidata na način u skladu sa stavom 2. člana 7. Pravilnika. Ako Komisija, umesto razgovora, utvrdi drugi način ocenjivanja kandidata u skladu sa stavom 2. člana 7, u zapisnik se unose dobijeni rezultati testiranja, provere praktičnog znanja, provere sposobnosti ili veština, a sve u okviru utvrđenog broja bodova – ocena na razgovoru.

Zainteresovani kandidati podnose ISKLjUČIVO PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE (e-maila) SKENIRANE (NE FOTOGRAFISANE):

prijavu sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i OBAVEZNO e-mail adresom;
fotokopiju sva 4 svedočanstva srednje medicinske škole – opšteg smera;
fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
izvod iz matične knjige venčanih ili rešenje o promeni prezimena i imena (ukoliko je dokumentacija izdata na devojačko prezime ili kandidat ima rešenje o promeni prezimena ili imena nadležnih organa iz drugih razloga);
fotkopiju licence ili rešenja o upisu u KMSZTS;
fotokopiju radne knjižice (ukoliko je kandidat poseduje);
dokaz o radnom iskustu u struci: podrazumeva radno iskustvo nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite (radni odnos se dokazuje Ugovorima o radu i rešenjima o prestanku radnog odnosa radi sravnjenja sa radnim stažom upisanim u radnu knjižicu ukoliko je kandidat poseduje).

Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na neodređeno vreme pre sklapanja Ugovora o radu mora dostaviti:

neoverene fotokopije: dokaza o ispunjenosti uslova predviđenih Pravilnikom o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom (ekspertiza referentne ustanove – Institut za medicinu rada Srbije “Dr Dragomir Karajović” za rad u zoni jonizujućeg zdračenja) x2; dokaza o ispunjenosti zdravstvenih uslova određenih kategorija zaposlenih lica i klicinoša (sanitarni pregled); fotokopiju dokaza o započetoj ili izvršenoj imunizaciji na hepatit B x2 (ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji, neophodno je da uradi analizu prisustva antitela i rezultat dostavi sa dokumentacijom); odjave sa prethodnog osiguranja – MA obrazac; izvoda iz matične knjige rođenih za decu do 14 godina života radi uvećanja broja dana godišnjeg odmora; fotokopiju lične karte u 3 primerka ukoliko je bez čipa (ukoliko je sa čipom poneti je sa sobom radi očitavanja); fotokopiju kartice tekućeg računa; overene fotokopije: diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu; licence ili rešenja o upisu u imenik KMSZTS; kao i: listing iz PIO ukoliko je ostvario staž osiguranja pre zasnivanja radnog odnosa (koji nije evidentiran u radnoj knjižici ili istu ne poseduje); karticu zdravstvenog osiguranja radi usaglašavanja u nadležnom RFZO-u; radnu knjižicu ukoliko je poseduje (zbog izračunavanja staža kao i minulog rada u zdravstvu).

Prijave na konkurs kandidati podnose ISKLjUČIVO putem elektronske pošte sa svim elementima koji su zahtevani konkursom, na e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs

Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom (subject) “Prijava na konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za radno mesto: Medicinska sestra/tehničar na neodređeno vreme sa poželjnim radnim iskustvom u interventnim procedurama (sali za kateterizaciju srca – interventna kardiologija) – 1 izvršilac“.

Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora kandidata za prijem u radni odnos. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odsek za pravne i kadrovske poslove KB Centra, u cilju sprovođenja postupka zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se ne mogu koristiti.

Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti na telefon 011/20-95-605.

VD Direktora Kliničko-bolničkog centra

Doc. dr Marija Zdravković

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

21.11.2023. – 29.11.2023.
Vrsta rada:

Neodređeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Zemun;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Napomena:Skoro postavljeni poslovi KBC "Bežanijska kosa"-Beograd


Pregledano: 135 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters