Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave za rad u izdvojenom odelјenju Belјina Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „KNEZ SIMA MARKOVIĆ” u Barajevo (Poslato na 22-11-2023)

OSNOVNA ŠKOLA „KNEZ SIMA MARKOVIĆ”
Barajevo, Svetosavska 77 tel. 011/8300-124
Nastavnik razredne nastave za rad u izdvojenom odelјenju Belјina
USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene čl. 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Uz prijavu kandidati prilažu dokaze predviđene čl. 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: overenu fotokopiju diplome, uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјa u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita,za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode,protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom,bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koju nije,u skladu sa zakonom,utvrđeno diskriminatorno ponašanje, uverenje o državlјanstvu RS. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Kandidati potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, dostavlјaju ustanovi poštom ili neposredno u prostorijama matične škole. Neblagovremene, nepotpune i prijave u neodgovarajućoj stručnoj spremi neće se uzimati u razmatranje.


Pregledano: 236 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters