Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na period od 4 godine Puno radno vreme

na OŠ „JEFIMIJA” u Obrenovac (Poslato na 22-11-2023)

OŠ „JEFIMIJA”
11500 Obrenovac, Kralјa Milutina 3 tel. 011/8754-450
Direktor na period od 4 godine
USLOVI: Kandidati moraju ispunjavati uslove predviđene članom 122. stav 2. i 5. te članom 139. i članom 140. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20, 129/21 i 92/23 – u dalјem tekstu „Zakon”): da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje iz člana 140. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za nastavnika osnovne škole i ovog područja rada, za pedagoga ili psihologa: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: a) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; b) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; Lice koje je steklo obrazovanje na studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka iz tačke 1) podtačke b) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. da poseduju dozvolu za rad nastavnika ili stručnog saradnika; da imaju obuku i položen ispit za direktora ustanove (izabrani kandidat koji nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost); da imaju najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; zna srpski jezik i jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad – srpski jezik. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: Dokaz o državlјanstvu Republike Srbije – uverenje o državlјanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); Original ili overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, kandidat koji je stekao visoko obrazovanje po propisima počev od 10.09.2005. godine podnosi original ili overenu fotokopiju diplome osnovnih i master studija; Original ili overen prepis/fotokopiju dokumenta o posedovanju dozvole za rad nastavnika ili stručnog saradnika – dokumenta o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu; Original ili overen prepis/fotokopiju licence za direktora Škole, ukoliko je kandidat poseduje. Dokumentacija kandidata bez dokaza o položenom ispitu za direktora škole smatraće se kompletnom, ukoliko su ostala dokumenta uredno dostavlјena, a izabrani direktor biće u obavezi da položi ispit za direktora u zakonskom roku – u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost; Dokaz o radnom iskustvu na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja. Potvrda treba da sadrži podatke o radnom stažu i poslovima koje je lice obavlјalo i mora biti potpisana i overena od strane ustanove u kojoj je kandidat zaposlen, a ukoliko nije u radnom odnosu, od strane ustanove u kojoj je kandidat stekao radno iskustvo u oblasti obrazovanja i vaspitanja, original ili overena fotokopija; Dokaz da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, donata naredba o sprovođenju istrage, podignuta optužnica ili doneto rešenje o određivanju pritvora pre podnošenja optužnog predloga za krivična dela iz člana 139. stav 1. tačka 3. Zakona – Uverenje ili potvrda nadležnog suda (original ili overena fotokopija ne stariji od šest meseci); Dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139. stav 1. tačka 3. Zakona i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje – uverenje iz kaznene evidencije ili potvrda nadležnog MUP-a (original ili overena fotokopija ne stariji od šest meseci); Dokaz o znanju srpskog jezika na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku (original ili overena fotokopija); Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima kandidat podnosi pre zaklјučenja ugovora kojim se reguliše status izabranog direktora, ne stariji od šest meseci (original ili overena fotokopija); Dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika), ako ga poseduje, fotokopiju; Dokaz o rezultatima stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja, samo kandidati koji su prethodno obavlјali dužnost direktora ustanove, ukoliko je stručno-pedagoški nadzor ili spolјašnje vrednovanje vršeno u mandatu kandidata, fotokopiju; Pregled kretanja u službi sa biografskim podacima (neobavezno); Okvirni plan rada za vreme mandata (neobavezno); Dokaze o svojim stručnim i organizacionim sposobnostima (neobavezno); Direktor se bira na period od četiri godine. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Kandidat popunjava prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odštampan popunjen i potpisan formular zajedno sa svojeručno potpisanom prijavom na konkurs za izbor direktora i potrebnom dokumentacijom dostavlјa lično ili poštom na adresu Škole: OŠ „Jefimija” Obrenovac, ul. Kralјa Milutina broj 3, sa naznakom „za konkurs za direktora Škole”. Dostavlјena dokumentacija se ne vraća kandidatu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati treba da dostave tačnu adresu, kontakt telefon i elektronsku adresu (imejl), radi zakazivanja intervjua. Podaci koji se prikuplјaju od kandidata biće korišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a smatra se da je slanjem prijave i dokumentacije na konkurs, kandidat saglasan sa obradom podataka o ličnosti. O rezultatima konkursa kandidati će biti obavešteni nakon prijema rešenja donetog od strane ministra prosvete RS. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara Škole i preko telefona 011/8754-450.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „JEFIMIJA”


Pregledano: 342 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters