Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na mandatni period od 4 godine Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Srbica – Suvo Grlo (Poslato na 22-11-2023)

TEHNIČKA ŠKOLA
Srbica – Suvo Grlo
38334 Osojane
Direktor na mandatni period od 4 godine
USLOVI: Lice koje ima odgovarajuće visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; lice iz stava 1. tačka 1. podtačka (2) člana 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; lice koje ispunjava uslove za nastavnika ove vrste škole i područja rada, za pedagoga i psihologa, dozvolu za rad, obuku i položen ispit za direktora ustanove i najmanje 8 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; lice koje ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; lice koje nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenim međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa Zakonom, utveđeno diskriminatorno ponašanje; lice koje ima državlјanstvo Republike Srbije; lice koje zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Izabrani direktor koji nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku do dve godine od dana stupanja na dužnost. Kandidat podnosi: Popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete RS; biografske podatke, odnosno radnu biografiju; overen prepis/fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem visokom obrazovanju; overen prepis/fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu(dozvoli za rad); potvrdu o najmanje 8 godina rada u oblasti obrazovanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenim međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa Zakonom, utveđeno diskriminatorno ponašanje; uverenje o državlјanstvu republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci); lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika) ukoliko ga poseduje; dokaz o rezultatima stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja (ukoliko se na konkurs prijavilo lice koje je prethodno obavlјalo dužnost direktora škole); uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i nije pokrenuta istraga; dokaz da ima dozvolu za rad, obuku i položen ispit za direktora škole; original uverenje nadležnog privrednog suda da kandidat nije osuđivan za privredni prestup u vršenju ranije dužnosti (ne starije od 6 meseci). Ostala dokumenta koja mogu poslužiti prilikom donošenja odluke o izboru. Rok za prijavlјivanje kandidata je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave se dostavlјaju preporučenom poštom na adresu Tehničke škole, Srbica – Suvo Grlo, broj pošte 38334, Osojane, sa naznakom „Konkurs za direktora škole” ili lično u prostorijama škole. Sva potrebna obaveštenja vezana za konkurs mogu se dobiti od sekretara škole, na broj telefona: 064/4216835.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 370 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters