Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Magistar farmacije Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA RUMA u Ruma (Poslato na 29-11-2023)

DOM ZDRAVLjA RUMA
22400 Ruma, Orlovićeva bb. tel. 022/479-365
Magistar farmacije
USLOVI: stručna sprema / obrazovanje: visoko obrazovanje: integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju magistra farmacije. Kandidati podnose: prijavu sa kratkom biografijom, adresa, kontakt telefon, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o stručnom ispitu i overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik odgovarajuće komore. Prijavu na oglas predaju se poštom ili lično u Sekretarijatu DZ Ruma od 07 do 14 časova radnim danima ili poštom na gore navedenu adresu, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme – magistar farmacije”, u roku od 8 dana od dana objavlјivanja Javnog oglasa u listu „Poslovi”. Javni oglas će biti objavlјen i na sajtu Ministarstva zdravlјa RS, oglasnoj tabli i internet prezentaciji DZ Ruma. Uz potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom priložiti dokaze o ispunjenosti uslova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir. Konačnu odluku o izboru kandidata koji će biti primlјeni u radni odnos donosi direktor u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava kandidata. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 022/479-365. Opis posla utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Domu zdravlјa „Ruma”.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA RUMA


Pregledano: 192 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters