Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na period od četiri godine Puno radno vreme

na NARODNA BIBLIOTEKA „RADE DRAINAC” u Prokuplje (Poslato na 29-11-2023)

NARODNA BIBLIOTEKA „RADE DRAINAC”
Prokuplјe, 21. srpske divizije bb.
tel. 027/321-671
e-mail: info@bibliotekaprokuplje.org.rs
Direktor
na period od četiri godine
USLOVI: da kandidat ima VII stepen stručne spreme (odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena diplomske akademske studije – master, ili specijalističke akademske studije ili visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od četiri godine) – filozofski, filološki, pravni, ekonomski ili fakultet iz oblasti društveno-humanističkih nauka.; da ima najmanje pet godine radnog iskustva u kulturi; da se protiv njega ne vodi i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti; državlјanstvo Republike Srbije; opšta zdravstvena sposobnost. Konkursna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs treba da sadrži: Predlog programa rada i razvoja biblioteke za period od četiri godine; overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi; overenu kopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu; biografiju koja mora da sadrži elemente koji dokazuju stručnost iz delokruga rada u oblasti kulture; uverenje nadležnog organa da se protiv njega ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica (ne starija od šest meseci) za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih; overenu kopiju lične karte; dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – lekarsko uverenje (orginal). Direktor Biblioteke se imenuje na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa, na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana oglašavanja javnog konkursa. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenju uslova konkursa podnose se Upravnom odboru Narodne biblioteke „Rade Drainac” u Prokuplјu, u zatvorenoj koverti, na gore navedenu adresu sa naznakom Narodna biblioteka „Rade Drainac” – za Upravni odbor – prijave na konkurs. Upravni odbor je dužan da postupa sa prijavama na javni konkurs u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak. Upravni odbor će obaviti razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i u roku od 30 dana od završetka javnog konkursa dostaviti Ministarstvu kulture obrazloženi predlog liste kandidata koja će sadržati mišlјenje Upravnog odbora o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obavlјenom razgovoru. Ministar kulture imenuje direktora Biblioteke sa liste kandidata, i uz saglasnost rukovodioca Narodne biblioteke Srbije. Sva dodatna obaveštenja o javnom konkursu mogu se dobiti na telefon 027/321-671.


Pregledano: 340 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters