Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanju profesora strukovnih studija za užu stručnu oblast Biologija za rad u Požarevcu Puno radno vreme

na AKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD u Požarevac (Poslato na 29-11-2023)

AKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD
Beograd, Katarine Ambrozić 3
Nastavnik u zvanju profesora strukovnih studija za užu stručnu oblast Biologija
za rad u Požarevcu
USLOVI: Pored opštih uslova koje predviđa Zakon o radu kandidati treba da imaju odgovarajući akademski naziv ili druge uslove: u zvanje profesora strukovnih studija može biti izabrano lice koje ima naučni naziv doktora nauka i ima naučne, odnosno stručne radove objavlјene u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama u skladu sa opštim aktima visokoškolske ustanove.
Saradnik u zvanju asistenta za užu stručnu oblast Materijali
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme od tri godine (sa mogućnošću produženja za još tri godine)
USLOVI: Pored opštih uslova koje predviđa Zakon o radu kandidati treba da imaju odgovarajući akademski naziv ili druge uslove: u zvanje asistenta može biti izabran student doktorskih studija koji je svaki od predhodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8 i koji pokazuje smisao za nastavni rad u skladu sa opštim aktima visokoškolske ustanove.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs učesnici konkursa su dužni da podnesu: 1. radnu biografiju koja treba da sadrži sledeće podatke: 1) lične podatke: ime i prezime; podaci o rođenju (dan, mesec i godina, mesto rođenja, opština); državlјanstvu, telefon i mejl; 2) o postignutim stepenima obrazovanja: osnovne studije: naziv ustanove na kojoj su završene, mesto i datum završetka, odsek, smer, studijski program, uža oblast koja je navedena u diplomi; master studije: naziv ustanove na kojoj su završene, mesto i datum završetka, studijski program, uža oblast koja je navedena u diplomi; specijalističke studije: naziv ustanove na kojoj su završene, mesto i datum završetka, studijski program, naziv rada, ime i prezime mentora, uža naučna, stručna, odnosno umetnička oblast koja je navedena u diplomi; magistarske studije: naziv ustanove na kojoj su završene, mesto i datum završetka, naziv rada, ime i prezime mentora, uža naučna, stručna, odnosno umetnička oblast koja je navedena u diplomi, doktorske studije: naziv ustanove na kojoj su završene, mesto i datum odbrane, naslov disertacije, ime i prezime mentora, uža naučna, stručna, odnosno umetnička oblast koja je navedena u diplomi. Podatke o datumu i mestu nostrifikacije diplome stečene u inostranstvu (ako je bilo koja diploma iz stava 1 ove tačke stečena u inostranstvu), nazivu ustanove koja je izvršila nostrifikaciju; datumu i mestu gde je nostrifikovana diploma stečena, nazivu ustanove u kojoj je stečena. 3) podatke o naučnoistraživačkom, umetničkom, stručnom i profesionalnom doprinosu za: tehničko-tehnološke nauke: naučni i stručni radovi objavlјeni u međunarodnim i domaćim časopisima; radovi štampanim u zbornicima sa naučnih i stručnih skupova; monografija, udžbenik, pregledni članak, zbirka zadataka, praktikum; patenti, novi proizvodi ili bitno pobolјšani postojeći proizvodi; nove bilјne vrste, nove vrste stoke i nove tehnologije, profesionalno (naučnoistraživačko, umetničko i stručno) usavršavanje znanja i veština, Bibliografija objavlјenih radova i literature za učenje treba da bude navedena po opštim bibliografskim principima, odnosno uputstvima za citiranje literature u naučnom časopisu i to po vrsti radova. Napomena: mole se kandidati da biografske podatke i podatke o naučnoistraživačkom, stručnom i profesionalnom doprinosu, osim u štampanoj formi dostave i na CD-u; 4) podatke o doprinosu u nastavi: o unapređenju obrazovnog procesa: rukovođenje razvojem ili učestvovanje u razvoju studijskog programa, unapređenje studijskog programa, rad sa nastavnim podmlatkom, razvoj laboratorija, primena sistema menadžmenta kvalitetom u obrazovnom procesu, unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom u cilјu unapređenja obrazovnog procesa; o nastavnoj delatnosti: uvođenju novih nastavnih metoda; napredovanju studenata (prolaznost, prosečna ocena); rukovođenje završnim radovima; obezbeđenju literature za učenje: osnovni udžbenik, poglavlјe u osnovnom udžbeniku, pomoćni udžbenik, autorizovana skripta, praktikum, video tutorijali, recenzija udžbenika i pomoćnih udžbenika; usavršavanju pedagoških veština; 5) podatke o doprinosu stručnoj, akademskoj i široj zajednici: udžbenik izdat od strane ili za potrebe drugih visokoškolskih ustanova; poglavlјe u udžbeniku izdatom od strane ili za potrebe drugih visokoškolskih ustanova; pomoćni udžbenik izdata od strane ili za potrebe drugih visokoškolskih ustanova; recenzija udžbenika i pomoćnih udžbenika, izdatih od strane, ili za potrebe visokoškolskih ustanova; rukovođenje stručnim projektima za potrebe privrednih subjekata i šire zajednice; učešće u stručnim projektima za potrebe privrednih subjekata i šire zajednice; rad u međunarodnim stručnim organizacijama; rad u nacionalnim stručnim organizacijama; uvodna predavanja na konferencijama i druga predavanja po pozivu; članstva u odborima međunarodnih naučnih konferencija i odborima naučnih društava; članstva u uređivačkim odborima časopisa, uređivanje monografija, recenzije naučnih radova i projekata; organizacija naučnih skupova; rukovođenje naučnim projektima, potprojektima i zadacima; rukovođenje naučnim i stručnim društvima; aktivnosti u komisijama i telima Ministarstva prosvete i telima drugih ministarstava vezanih za naučnu i prosvetnu delatnost; pozitivna citiranost kandidatovih radova – po citatu (bez autocitata): 6) druge podatke za koje kandidat smatra da su bitni. 2. Dokaze: izvod iz knjige rođenih, izvod iz knjige venčanih (ako je kandidat stupanjem u brak promenio lične podatke), uverenje o državlјanstvu RS, sve u overenoj fotokopiji; diplomu ili rešenje o nostrifikaciji diplome stečene u inostranstvu, u overenoj fotokopiji, ako kandidatu, do trenutka podnošenja prijave nije izdata diploma, podnosi se uverenje o završetku studija u overenoj fotokopiji, osim za nostrifikaciju diplome; dokaze o izborima u nastavno i naučno zvanje, ako je kandidat bio biran u nastavno i naučno zvanje na drugoj ustanovi; 4 kopije impresuma, odnosno kataloga sa izložbi o objavlјenim radovima, sertifikate, potvrde, uverenja i druge isprave izdate od naučnih, stručnih i drugih nadležnih organizacija, organizatora naučnih, stručnih i umetničkih skupova, organizatora projekata, naučnih, stručnih i umetničkih časopisa, visokoškolskih ustanova za svaki podatak naveden u prijavi koji se odnosi na naučnoistraživački, umetnički, stručni i profesionalni doprinos; doprinos u nastavi; doprinos stručnoj, akademskoj i široj zajednici, 6 druge dokaze za koje učesnik konkursa smatra da su bitni. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavlјivanja na adresu: Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, 11000 Beograd, Katarine Ambrozić 3. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir i razmatrati.


Pregledano: 238 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters