Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti sa 66,66%, radnog vremena, na određeno vreme radi zamene od Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ” u Umka (Poslato na 29-11-2023)

OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ”
11260 Umka, Milije Stanojlovića tel. 011/8025-802
Nastavnik srpskog jezika i književnosti
sa 66,66%, radnog vremena, na određeno
vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020, 129/21 i 92/23), i to: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje, u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/21.92/23), kao i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 19/20, 3/21 i 4/21); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik ijezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete. Potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi i to: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, odnosno uverenja – ako diploma nije izdata; uverenje da nije osuđivan za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ne starije od šest meseci (original ili overena fotokopija) – kandidat pribavlјa u nadležnoj policijskoj upravi MUP-a; uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija); dokaz o znanju srpskog jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija ili original); uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Uz prethodno navedenu dokumentaciju kandidati dostavlјaju i kraću radnu biografiju sa osnovnim podacima, adresom i kontakt telefonom. Podaci koji se prikuplјaju od kandidata biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018). Prijave na konkurs se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom „Za konkurs”, poštom na gore navedenu adresu ili se neposredno predaju sekretaru škole. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole svakog radnog dana u vremenu od 9.00 do 14.00 časova.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ”


Pregledano: 252 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters