Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši radiološki tehničar / strukovni medicinski radiolog za Odsek radiološke dijagnostike 2 izvršioc Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ” u Bela Crkva (Poslato na 06-12-2023)

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ”
26340 Bela Crkva, Miletićeva 55 tel. 013/851-241
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs
Viši radiološki tehničar / strukovni medicinski radiolog
za Odsek radiološke dijagnostike 2 izvršioca
USLOVI: visoko obrazovanje, na strukovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09.2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine. Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, priložiti: overenu fotokopiju diplome, uverenje da kandidat nije kažnjavan iz SUP-a, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak iz suda, dokaz da je kandidat državlјanin Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, lekarsko uverenje za rad u zoni jonizujućeg zračenja, licenca za rad, položen stručni ispit, potvrda o radnom iskustvu na poslovima viši radiološki tehničar u odseku radiološke dijagnostike i iskustvu za rad na CT aparatu Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Prijave slati na gore navedenu adresu, sa naznakom „Javn oglas za ___ (i navesti radno mesto za koje se konkuriše)“. Prednost prilikom izbora kandidata imaju lica sa priloženom potvrdom o iskustvu rada na CT-u. Kontakt osoba dipl. pravnik Gizika Nedelјković 013/851-241.Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „Dr BUDISLAV BABIĆ”


Pregledano: 238 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters