Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Javne biblioteke Doljevac Puno radno vreme

na Javna biblioteka Doljevac u Doljevac (Poslato na 08-12-2023)

Na osnovu člana 35. stav 1. 4. i 7. člana 36. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“ broj 72/09, 13/2016 i 30/2016-ispr, 6/2020, 47/2021, 78/2021 I 76/2023), Člana 17 stav 6 i 7 Zakona o bibliotečkoj informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ broj 52/11 i 78/2021), Člana. 23 – 31 Statuta Javne biblioteke Doljevac br. 26/2023-05 od 10.07.2023.godine i Rešenja o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Javne biblioteke Doljevac za raspisivanje i sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora br. 02-175 od 24.11.2023.god, Upravni odbor Javne biblioteke u Doljevcu na sednici održanoj 29.11.2023.godine oglašava:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE BIBLIOTEKE DOLjEVAC

Podaci o Javnoj biblioteci Doljevac:
Javna biblioteka Doljevac, Doljevac 18410, ul. Nikole Tesle br.28.
Matični broj: 17035736, PIB: 100491472.
Radno mesto: Direktor Javne biblioteke Doljevac, na period od četiri godine.
Uslovi koje kadidat mora da ispunjava:
1)Da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmnje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – u oblasti društveno –humanističkih nauka;

2)Da ima najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi;

3) Da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora;

4)Da ima državljanstvo Republike Srbije;

5)Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
Uz prijavu na javni konkurs kandidat za Direktora podnosi sledeću dokumentaciju (dokaze):
1.Predlog Programa rada i razvoja Biblioteke za period od četiri godine;
2. Overenu kopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju;
3. Dokaz o rukovođenju ustanovom, ili organizacionom jedinicom ustanove;

4. Biografiju koja sadrži elemente koji dokazuju stručnost iz delokruga rada u ustanovama kulture sa kratkim predlogom ostvarenih rezultata u radu;

5. Uverenje, ne starije od šest meseci, da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;

6.Uverenje nadležnog organa da kandidat nije pravosnažno osuđivan;
7. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
8. Izvod iz matične knjige rođenih;
9. Fotokopiju lične karte (očitanu ličnu kartu).

10. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - lekarsko uverenje.
Način podnošenja prijave:
Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, potrebne podatke za kontakt (telefon, e-mail), podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog staža i radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na javni konkurs i odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Svi dokazi se prilažu uz prijavu u originalu ili fotokopije overene kod nadležnog organa.
Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijave je 8 dana i počinje da teče od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu, izdanju za teritoriju cele Republike Srbije. Potpuna prijava je svaka prijava koja sadrži dokaze kojima se dokazuje ispunjavanje uslova konkursa.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.
Adresa na koju se prijave podnose:
Prijava sa dokazima dostavlja se Upravnom odboru Javne biblioteke u Doljevcu, u zatvorenoj koverti, na adresu: Javna biblioteka Doljevac, ulica Nikole Tesle br.28, 18410 Doljevac sa naznakom „Za javni konkurs za izbor direktora Javne biblioteke Doljevac“,ili lično, svakog radnog dana od 7.00 do 15.00 časova, u vremenu trajanja konkursa.
Sva obaveštenja o javnom konkursu mogu se dobiti na telefon Javne biblioteke Doljevac 018/870-814.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

08.12.2023. - 16.12.2023.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Doljevac;
Radno iskustvo:

Više od 6 godina
Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Kultura i žurnalistika
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Napomena:Pregledano: 191 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters