Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Načelnik uprave GO Obrenovac, na određeno vreme do pet godina Puno radno vreme

na UPRAVA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC u Obrenovac (Poslato na 13-12-2023)

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC
11500 Obrenovac, Vuka Karadžića 74 tel. 011/8726-426
Načelnik
uprave GO Obrenovac, na određeno vreme do pet godina
USLOVI: visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravnih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet). Kompentencije koje se proveravaju u izbornom postupku: shodno članu 19 Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, pri zapošlјavanju, pod jednakim uslovima dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata zasniva se na stručnoj osposoblјenosti, znanju i veštinama tj proveri opštih funkcionalnih, posebnih funkcionalnih i ponašajnih kompentencija. Kandidati koji učestvuju u izbornom postupku prolaze proveru: opštih funkcionalnih kompentencija: organizacija i rad uprave – usmeno digitalna pismenost (provera znanja i veština u korišćenju računara, interneta, obradi tabela i teksta). Ako kandidat poseduje sertifikat ili dr. dokaz o pose dovanju znanja i veština iz navedenih oblasti na traženom nivou, može biti oslobođen testiranja kompentencija – digitalna pismenost Konkursna komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompentencije, ako uvidom u dostavlјeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompentencije. Posebnih funkcionalnih kompentencija: nakon završetka prve faze izbornog postupka, kandidati koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompentencija, prelaze na proveru posebnih funkcinalnih kompentencija i to: poznavanje propisa: Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o opštem upravnom postupku, Odluke o upravi gradske opštine Obrenovac – usmeno, ponašajnih kompentencija: Upravlјanje informacijama, zadacima i ostvarenim rezultatima, orijentacija ka učenju i stručnom usavršavanju – usmeno, razgovorom sa komisijom. Intervju sa konkursnom komisijom i vrednovanje kandidata: procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti organa proveravaće se putem intervjua sa kokursnom komisijom. Adresa na koju se podnose prijave: GO Obrenovac, 11500 Obrenovac, Vuka Karadžića 74, sa naznakom „Za javni konkurs za prijem načelnika uprave gradske opštine Obrenovac. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Slavica Lainović, tel. 011/8726-426. Uslovi za rad na radnom mestu: da je učesnik konkursa punoletan državlјanin Republike Srbije, da ima potrebno obrazovanje, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje teći narednog dana od dana objavlјivanja konkursa u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijave sa biografijom, izjava u kojoj se kandidat opredelјuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će organ to učiniti umesto njega (izjava se nalazi na sajtu GO www. obrenovac.rs) original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, dokaz o stečenom radnom iskustvu u struci (rešenje, ugovor, potvrda, izdati od poslodavaca kod kojih je kandidat radio) i dokaz da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci. Dokazi o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu i izvod iz matične knjige rođenih. Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Shodno navedenom, potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici gradske opštine Obrenovac www. obrenovac.rs. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalјe da postupa. Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopije overene kod javnog beležnika. Znanje i veština koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa napred navedenih – usmeno, praktičan rad na računaru – pismeno i veština komunikacije – usmenim razgovorom. Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, izborni postupak će se održati u prostorijama GO Obrenovac, Vuka Karadžića 74. O datumu i vremenu učesnici konkursa će biti obavešteni na kontakte (adrese i telefone) koji su navedeni u prijavi. Napomena: neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopije overene kod javnog beležnika, biće odbačene zaklјučkom konkursne komisije. Ovaj konkurs se objavlјuje na veb stranici gradske opštine Obrenovac www. obrenovac.rs, na oglasnoj tabli i listu Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”, a obaveštenje o javnom konkursu objaviće se u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.


Skoro postavljeni poslovi UPRAVA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC


Pregledano: 199 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters