Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju četiri razreda, u posebnim uslovima Puno radno vreme

na OŠ „LjUBOMIR AĆIMOVIĆ” u Obrenovac (Poslato na 20-12-2023)

OŠ „LjUBOMIR AĆIMOVIĆ”
11500 Obrenovac, Kralja Milutina 3 tel. 011/8725-449
Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju četiri razreda, u posebnim uslovima
Defektolog nastavnik sa odeljenskim starešinstvom, u posebnim uslovima
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18 - dr. zakoni, 10/19, 6/20, 129/21, 92/23) koji propisuje da u radni odnos u školi može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1. ima odgovarajuće obrazovanje: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (studije drugog stepena iz naučne oblasti, odnosno iz stručen oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagogških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koji kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Stepen i vrsta obrazovanja moraju biti u skladu sa članom 3 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom („Službeni glasnik RS-Prosvetni glasnik”br. 17/2018, 6/2020 i 4/2023). 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Posebni uslovi rada: u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom; Kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: odštampan i popunjen prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja (http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), dokaz o stečenom odgovarajućem obrazovanju (overeni prepis ili overena fotokopija diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju); kandidat koji ima visoko, obrazovanje na studijama drugog stepena dostavlja overenu fotokopiju diplome drugog stepena i overenu fotokopiju diplome osnovnih akademskih studija; dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (dokument izdaje MUP RS) – ne starije od 6 meseci; dokaz o državljanstvu Republike Srbije (izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu) – ne starije od 6 meseci; dokaz o poznavanju srpskog jezika, kao jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u obavezi su da dostave samo oni kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku (potvrda ili drugi dokument kojim se dokazuje da je ispit iz srpskog jezika položen po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove), poželjno je da kandidati prilože i radnu biografiju. Lekarsko uverenje, kojim se potvrđuje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, podnosi se pre zaključenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom. Rok za podnošenje prijave na konkurs iznosi 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će učesnici konkursa biti blagovremeno obavešteni. Nakon obavljene psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i obavlja razgovor sa kandidatima, a o datumu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni na broj telefona koji navedu na prijavi. Posle obavljanja razgovora sa kandidatima konkursna komisija sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, a direktor ustanove donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dana dostavljanja obrazložene liste kandidata od strane konkursne komisije. Prijavni formular i potrebna dokumentacija se podnose sekreterijatu OŠ „Ljubomir Aćimović”, Kralja Milutina br. 3, 11500 Obrenovac lično ili putem preporučene pošiljke, u koverti sa naznakom „Prijava na konkurs - ne otvarati”. Podaci koji se prikupljaju biće iskorišćeni isključivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/18). Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole na broj telefona 011/8725449 u vremenu od 8 do 12 časova.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „LjUBOMIR AĆIMOVIĆ”


Pregledano: 375 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters