Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave engleski jezik sa 50% radnog vremena Nastavnik predmetne nastave informa Puno radno vreme

na OŠ „VUK KARADžIĆ” u Beograd (Poslato na 03-01-2024)

OŠ „VUK KARADžIĆ”
11271 Surčin, Bratstva i jedinstva 1 tel. 011/8440-120
Nastavnik predmetne nastave engleski jezik
sa 50% radnog vremena
Nastavnik predmetne nastave informatika i računarstvo
sa 50% radnog vremena
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice koje je steklo obrazovanje na studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, kao i stepen i vrstu obrazovanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021,
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 16/2022 i 7/2023) i to: članom 3 tačka 3 podatčka 1) za nastavnika predmetne nastave – engleski jezik i tačka 14) za nastavnika predmetne nastave – informatika i računarstvo; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za rivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik.
Blagajnik – administrativni radnik
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023) i članom 34 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić” u Surčinu (del. br. 380 od 16.03.2018. godine sa izmenama br. 1, del. br. 1186 od 12.09.2018. godine, izmenama br. 2, del. br. 1562 od 30.11.2018. godine, izmenom br. 3, del. br. 316 od 06.03.2019. godine, izmenom br. 4, del. br. 1085 od 30.08.2019. godine, izmenom br. 5, del. br. 1250 od 30.09.2019. godine, izmenama br. 6, del. br. 1047 od 11.09.2020. godine, izmenom i dopunama br. 7, del. br. 1068 od 14.09.2020. godine, izmenama br. 8, del. br. 1225 od 13.09.2021. godine, izmenom br. 9, del. br. 1463 od 01.11.2021. godine, izmenom i dopunom br. 10, del. br. 1011-1 od 01.09.2022. godine i izmenom br. 11, del. br. 1139 od 08.09.2023. godine – u dalјem tekstu Pravilnik) i to: 1) da ima odgovarajuće srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, područje rada ekonomija, pravo, administracija; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik; 6) da poseduje znanje rada na računaru.
OSTALO: Dokazi o ispunjenosti uslova iz tač. 1) i tač. 3)-5), odnosno 3)-6) za radno mesto blagajnika – administrativnog radnika, podnose se uz prijavu na konkurs, a iz tačke 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Uz prijavni formular sa zvanične internet stranice, potrebno je da kandidat dostavi sledeću dokumentaciju: kratku biografiju (CV); overen prepis / fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju (lica sa zvanjem master dostavlјaju i diplomu osnovnih akademskih studija); original ili overenu fotokopiju uverenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da kandidat nije osuđivan ne starije od 6 meseci; original ili overenu fotokopiju uverenja o državlјanstvu Republike Srbije ne starije od 6 meseci; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, izdatog na pro pisanom obrascu sa hologramom, i za blagajnika – administrativnog radanika: potvrdu (sertifikat) o savladanom programu kompjuterske edukacije vord, Eksel i internet – osnove ili fotokopiju svedočanstava o izučavanju predmeta iz oblasti informatike, odnosno fotokopiju indeksa o položenim ispitima iz oblasti informatike. Za lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku – dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (uverenje o zdravstvenom stanju) prilaže izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj telefona i tačnu adresu prebivališta kandidata. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole, koja utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati, koji ispunjavaju uslove u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima. Konkursna komisija obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlјa je direktoru u roku od osam dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Direktor škole donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dostavlјanja obrazložene liste. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete RS, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Dokumentacija mora da bude overena kod notara Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima i dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa lično u sekretarijat škole ili poštom na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Bliža obveštenja o konkursu mogu se dobiti od sekretara škole na telefon: 011/8440-120, lokal broj 1. Podaci, koji se prikuplјaju biće iskorišćeni samo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018).


Skoro postavljeni poslovi OŠ „VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 342 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters