Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik biologije Puno radno vreme

na OŠ „ACA ALEKSIĆ” u Aleksandrovac (Poslato na 04-01-2024)

OŠ „ACA ALEKSIĆ”
37230 Aleksandrovac, Jaše Petrovića 6 tel. 037/3552-151
Nastavnik biologije
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18) potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20, 129/21), i to: posedovanje odgovarajućeg visokog obrazovanja iz člana 140 st. 1 i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, to jest odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije i to (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta: (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka – u kom slučaju je neophodna završenost studija prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta); ili 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine). Lice iz stava 1 tačka 1 podtačka 2 mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet odnosno grupu predmeta. Kandidat treba da poseduje stepen i vrstu obrazovanja iz člana 3 stav 1 tačka 10. Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10, 16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 i 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22 I 5/22, 6/22, 10/22, 15/22, 16/22, 7/23 i 15/23), posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; posedovanje državlјanstva Republike Srbije; znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje – pribavlјa se u nadležnoj policijskoj upravi MUP-a. Kandidati popunjavaju prijavni formular-obrazac na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštanpanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Uz prijavni formular sa zvanične internet stranice potrebno je da kandidat dostavi: kratku biografiju, overen prepis / fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju (kandidat koji ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena dostavlјa overenu kopiju diplome / uverenja drugog stepena i overenu kopiju diplome uverenja osnovnih akademskih studija; uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci dokaz o znanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku); uverenje da kandidat nije osuđivan – original ne stariji od 6 meseci. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) prilaže izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Prijavlјeni i kandidati upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Rešenje o izboru kandidata po konkursu doosi direktor ustanove u roku od osam dana od dana dostavlјanja obrazložene liste svih kandidata koji ispunjavaju uslove a koju sačinjava Konkursna komisija. Podaci koji se prikuplјaju biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Rok za prijavlјivanje na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Odštampani prijavni formular sa traženim dokazima o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa dostaviti u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa, na adresu: OŠ „Aca Aleksić” u Aleksandrovcu, Jaše Petrovića broj 6, 37230 Aleksandrovac, sa naznakom na koverti „Prijava na konkurs” ili doneti lično u prostorije škole. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara Škole putem telefona 037/3552-151.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „ACA ALEKSIĆ”


Pregledano: 406 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters