Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pomoćni radnik sa 50% radnog vremena, za rad u izdvojenom odelјenju 3 izvršioca Puno radno vreme

na OŠ „VUK KARADžIĆ” u Lebane (Poslato na 04-01-2024)

OŠ „VUK KARADžIĆ”
16230 Lebane, 19. avgust 3 tel. 016/846-292
Pomoćni radnik
sa 50% radnog vremena, za rad u izdvojenom odelјenju 3 izvršioca
USLOVI: Kandidat treba da ima: a) osnovno obrazovanje; b) da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; c) da je državlјanin Republike Srbije; d) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; e) da zna srpski jezik i jezik na kom se obavlјa vaspitno-obrazovni rad.
OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz popunjeni i odštampani prijavni formular ustanovi dostavlјaju sledeću dokumentaciju: diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju; dokaz o neosuđivanosti (izvod iz kaznene evidencije); uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 meseci; pismeni dokaz (uverenje ili sertifikat) da su položili ispit iz srpskog jezika odgovarajuće školske ustanove kojim potvrđuju da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, tj. srpski jezik, ukoliko je odgovarajuće obrazovanje stečeno na stranom jeziku. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima kandidat pribavlјa i dostavlјa nakon izbora, a pre zaklјučenja ugovora o radu. Ukoliko kandidat podnosi kopije navedenih dokumenata iste moraju biti overene. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje Prijave slati na adresu: Osnovna škola „Vuk Karadžić„ Lebane, 19. Avgust 3, 16230 Lebane.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 334 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters