Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik za užu naučnu oblast Teorijska i primenjena matematika u zvanju vanrednog profesora na odr Puno radno vreme

na FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA u Novi Sad (Poslato na 04-01-2024)

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6 tel. 021/4852-427
1. Nastavnik za užu naučnu oblast Teorijska i primenjena matematika u zvanju vanrednog profesora na određeno vreme od 5 godina ili
redovnog profesora na neodređeno vreme
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Primenjena matematika ili Matematičke nauke, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
2. Nastavnik za užu naučnu oblast Menadžment i investicije u inženjerstvu
u zvanju vanrednog profesora na određeno vreme od 5 godina ili
redovnog profesora na neodređeno vreme
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment ili ekonomske nauke, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
3. Nastavnik za užu naučnu oblast Proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
u zvanju vanrednog profesora na određeno vreme od 5 godina ili
redovnog profesora na neodređeno vreme
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti industrijsko inženjerstvo i inženjerski
menadžment, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
4. Nastavnik u zvanju docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti industrijsko inženjerstvo i inženjerski
menadžment, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
5. Nastavnik u zvanju docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorija arhitekture, umetnosti i dizajna
na određeno vreme od 5 godina
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Arhitektura (TT) ili Teorija umetnosti i medija ili IMT (Scenska arhitektura i dizajn), da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

6. Nastavnik u zvanju docenta za užu naučnu oblast Kvalitet, efektivnost i logistika
na određeno vreme od 5 godina 2 izvršioca
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti Industrijsko inženjerstvo i inženjerski
menadžment, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8, odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143 Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
7. Saradnik u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Teorijska i primenjena matematika na određeno vreme od 3 godine
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni naziv doktora nauka, odnosno doktora umetnosti ili odbranjena doktorska disertacija, iz oblasti Primenjena matematika ili Matematičke nauke, kao i uslovi propisani članom 13. Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
8. Saradnik u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Telekomunikacije i obrada signala na određeno vreme od 3 godine
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni naziv doktora nauka, odnosno doktora umetnosti ili odbranjena doktorska disertacija, iz oblasti Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, kao i uslovi propisani članom 13. Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
9. Saradnik u zvanju asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Materijali i tehnologije spajanja na određeno vreme od 3 godine
USLOVI: Završene doktorske studije, odnosno stečen naučni naziv doktora nauka, odnosno doktora umetnosti ili odbranjena doktorska disertacija, iz oblasti Mašinsko inženjerstvo, kao i uslovi propisani članom 13. Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
10. Saradnik u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu
na određeno vreme od 3 godine
USLOVI: Završene master akademske studije iz oblasti Arhitektura (TT) i student je doktorskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) ili završene magistarske studije iz oblasti Arhitektura (TT) po zakonima pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju kome je prihvaćena tema doktorske disertacije, kao i uslovi propisani članom 84. Zakona o visokom obrazovanju, članom 156. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 164. Statuta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i članom 12. Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
11. Saradnik u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Automatika i upravlјanje sistemima
na određeno vreme od 3 godine
USLOVI: Završene master akademske studije iz oblasti Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili Mehatronika i student je doktorskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) ili završene magistarske studije iz oblasti Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili Mehatronika po zakonima pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju kome je prihvaćena tema doktorske disertacije, kao i uslovi propisani članom 84. Zakona o visokom obrazovanju, članom 156. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 164. Statuta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i članom 12. Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
12. Saradnik u zvanju saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Primenjene računarske nauke i informatika
na određeno vreme od 1 godine, sa 20% radnog vremena
USLOVI: Završene studije prvog ili drugog stepena, odnosno završene osnovne akademske studije ili master akademske studije ili završen fakultet po zakonima važećim pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju, sa prosečnom ocenom najmanje 8 iz oblasti Elekrotehničko i računarsko inženjerstvo ili IMT (Informacioni inženjering) ili IMT (Informacioni i analitički inženjering) i upisane doktorske akademske, master akademske studije ili specijalističke akademske studije, kao i uslovi propisani članom 83 Zakona o visokom obrazovanju, članom 155. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 163 Statuta Fakulteta tehničkih nauka, članom 11. Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
13. Saradnik u zvanju saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Računarska tehnika i računarske komunikacije
na određeno vreme od 1 godine, sa 30% radnog vremena
USLOVI: Završene studije prvog ili drugog stepena, odnosno završene osnovne akademske studije ili master akademske studije ili završen fakultet po zakonima važećim pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju, sa prosečnom ocenom najmanje 8 iz oblasti Elekrotehničko i računarsko inženjerstvo i upisane doktorske akademske, master akademske studije ili specijalističke akademske studije, kao i uslovi propisani članom 83 Zakona o visokom obrazovanju, članom 155. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 163 Statuta Fakulteta tehničkih nauka, članom 11. Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
14. Saradnik u zvanju saradnika u nastavi za užu naučnu oblast
Teorijska i primenjena fizika na određeno vreme od 1 godine
USLOVI: Završene studije prvog ili drugog stepena, odnosno završene osnovne akademske studije ili master akademske studije ili završen fakultet po zakonima važećim pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju, sa prosečnom ocenom najmanje 8 iz oblasti Primenjena fizika ili Fizičke nauke i upisane doktorske akademske, master akademske studije ili specijalističke akademske studije, kao i uslovi propisani članom 83 Zakona o visokom obrazovanju, članom 155. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 163 Statuta Fakulteta tehničkih nauka, članom 11. Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
OSTALO: Priložiti: 1. prijavu za zasnivanje radnog odnosa i izbor u zvanje (navesti zvanje, precizan naziv uže naučne oblasti i datum objavlјivanja konkursa); 2. kraću biografiju sa bibliografijom (spisak radova); 3. overene kopije diploma i dodataka diplomama sa svih nivoima studija. Za diplome stečene u inostranstvu potrebno je priložiti dokaz o priznavanju strane visokoškolske isprave; 4. kopiranu ili očitanu ličnu kartu; 5. potvrdu o oceni rezultata pedagoškog rada-mišlјenje studenata, ukoliko kandidat poseduje pedagoško iskustvo; 6. potvrdu iz MUP-a da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavlјanju poslova u visokoškolskoj ustanovi; 7. kopije objavlјenih naučnih, odnosno stručnih radova u naučnim časopisima, zbornicima ili saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, odnosno priznatih umetničkih ostvarenja, originalnih stručnih ostvarenja (projekata, studija, patenata, originalnih metoda i sl.) objavlјenih udžbenika, monografija, praktikuma ili zbirki zadataka, za užu naučnu, umetničku, odnosno stručnu oblast za koju se bira; 8. dokaze o rukovođenju ili učešću u naučnim, odnosno umetničkim projektima, ostvarenim rezultatima u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu, učešću u završnim radovima na specijalističkim, master i dokotorskim akademskim studijama. Za izbor u zvanje saradnika u nastavi priložiti i: 1. potvrdu da je kandidat student master akademskih studija ili doktorskih akademskih studija ili specijalističkih akademskih studija. Za izbor u zvanje asistenta priložiti i: 1. Potvrdu da je kandidat student doktorskih studija. Ukoliko kandidat poseduje diplomu magistra nauka, odnosno magistra umetnosti i potvrdu da kandidat ima prihvaćenu temu doktorske disertacije, odnosno doktorskog umnetničkog projekta. Za izbor u zvanje: docenta, vanrednog profesora ili redovnog profesora priložiti i: 1. popunjen elektronski obrazac: Referat komisije o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Sajtu Univerziteta u Novom Sadu: https: //www.uns. ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/ aktiuns/send/45-izbor-u-zvanje/261-obrazac-izbor-uzvanje Kandidat isti treba da pošalјe ne e-mail: opstaftn@uns.ac.rs i to u roku predviđenom za prijavu kandidata; 2. za svaku odrednicu koju kandidat ispunjava neophodno je priložiti dokaz u formi odluke, rešenja, potvrde i sl. Za članstvo u udruženjima, odborima, organima upravlјanja i sl., neophodno je dostaviti potvrdu nadležnih institucija ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Za članstvo u komisijama za izbore u zvanja, neophodno je dostaviti rešenje o imenovanju komisije. Za učešće u programskim i organizacionim odborima skupova, neophodno je dostaviti potvrdu o učešću ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Za izbor u zvanje redovnog profesora, kao dokaze o citiranosti obavezno je dostaviti potvrdu Matice srpske, pored koje kandidat može dostaviti i druge dokaze (naučne radove u kojima se vidi citiranost, odštampanu listu citata sa Scopus-a i sl.). Ako je naučni rad koji predstavlјa uslov za izbor u zvanje nastavnika u štampi, neophodno je da autor priloži potvrdu uredništva časopisa sa podacima o nazivu članka, autorima i završenom procesu recenziranja. Prijave slati na gore navedenu adresu za svaki konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, posebno. Komisija će razmatrati samo blagovremene prijave. Odluka o izboru u zvanje stupa na snagu počev od dana stupanja na snagu ugovora o radu. Rok za prijavu kandidata na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja.Skoro postavljeni poslovi FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA


Pregledano: 194 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters