Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti/specijalista fizikalne medicine i rehabil Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Stari grad" u Beograd (Poslato na 15-01-2024)

1 izvršilac

Opis poslova za doktora medicine specijalistu u specijalističkoj delatnosti/specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
Obavlja prijem, pregled i lečenje pacijenata koji su upućeni od strane izabranog lekara i lekara drugih specijalnosti i pruža pomoć u hitnim stanjima
Sprovodi procenu funkcionalnog stanja pacijenta koje obuhvata: posturu, hod, aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova, tonus, trofiku i snagu mišića po MMT, refleksnu aktivnost, senzibilitet, antropometrijske mere, stanje periferne cirklacije, test aktivnosti dnevnog života, podoskopiju, plantogram
Organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdrastveno - vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici;
Obavlja preventivne preglede dece u predškolskim i školskim ustanovama i radi na zdravstvenom prosvećivanju
Organizuje i sprovodi propisane sistematske preglede
Učestvuje u posebnim programima (mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti);
Obavlja specijalističke preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i preglede,određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja,određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede;
Obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima
Propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i medicinsko - tehnička pomagala;
Daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti
Daje stručno mišljenje po zahtevu, kod određenih slučajeva bolesti i povreda, kod upućivanja pacijenata na lekarsku i invalidsku komisiju, kod ostvarivanje prava pacijenta za pomoć i negu drugog lica, kao i mišljenje za propisivanje ortopedskih pomagala.
Zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, po potrebi prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajuće zdravstvene ustanove;
Sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan;
Učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
Može sprovoditi aktivnosti stručnog usavršavanja u okviru svoje specijalizacije;
Predlaže mere za unapređenje stručnog rada i poboljšanja efikasnosti u radu.
Učestvuje u edukaciji studenata, lekara na stažu i lekara na specijalizaciji kao i zdravstvenih radnika i saradnika;
Vodi i čuva propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju;
obavlja i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu neposrednog i/ili višeg rukovodioca
za svoj rad odgovoran je Šefu odeljenja i/ili višem rukovodiocu.
Stručna sprema/obrazovanje

Visoko obrazovanje:

na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;
na osnovnim studijama iz oblasti medicine u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.


Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo

stručni ispit;
licenca;
specijalistički ispit;
poznavanje rada na računaru
najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.


Način zasnivanja radnog odnosa: na neodređeno vreme.

Radno vreme: Puno radno vreme.Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidat je obavezan da dostavi sledeća dokumenta:

prijavu na oglas sa kratkom biografijom koja sadrži adresu, kontakt telefon i e-mail adresu;
kopiju diplome o završenom visokom obrazovanju
kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
kopiju važeće licence
kopiju uverenja o položenom specijalističkom ispitu


Kopije dokumenta koja se podnose ne moraju biti overena od strane javnog beležnika.Rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli, internet stranici Doma zdravlja „Stari grad“ i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Javni oglas dostavlja se i Ministarstvu zdravlja radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja.Prijave na oglas sa traženim dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova dostavljaju se neposredno u Pisarnici Doma zdravlja „Stari grad“, Simina br. 27, VII sprat, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova ili preporučenom poštom na adresu: Dom zdravlja „Stari grad“, Simina br. 27, 11000 Beograd, sa naznakom: „Konkurs - Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti/specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije“.Prijave koje su prispele Domu zdravlja „Stari grad“ protekom roka za prijavu kandidata biće odbačene kao neblagovremene.Po završetku konkursa predata dokumenta neće se vraćati kandidatima.Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti radi prijema u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja „Stari grad“.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

12.01.2024. - 27.01.2024.
Vrsta rada:

Neodređeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Stari Grad ;
Radno iskustvo:

Više od 3 godine
Stepen obrazovanja:

Magisterij/specijalizacija
Obrazovanje:

Medicina
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Magisterij/specijalizacija
Napomena:Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Stari grad"


Pregledano: 128 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters