Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‚‚Gornja Toponica‚‚ u Niš (Poslato na 22-01-2024)

Republika Srbija SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI “GORNjA TOPONICA” Broj: 03-336/2 18.01.2024. godine Gornja Toponica, Niš

Na osnovu člana 37., stav 1. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS” br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samoupravne (’‘Sl. glasnik RS’‘ br. 96/2020 i 58/2020- Aneks I), Kadrovskog plana za Bolnicu za 2022. godinu, broj: 112-01-64/2022-02 od 21.02.2022. godine i Odluke o potrebi za zasnivanje radnog odnosa br. 03-336/1 od 18.01.2024. godine, a na osnovu ovlašćenja iz čl. 22. Statuta Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica”, Niš, v.d. direktora specijalne bolnice raspisuje

J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, najduže do 6 meseci, za poslove -Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija – 1 izvršilac. Opis poslova: “Učestvuje u održavanju kompletnog računarskog sistema Bolnice i svih računara u Bolnici pod nadzorom projektanta informacionih sistema i programa. Takođe učestvuje u uređivanju i održavanju internet sajta Bolnice i stručnom osposobljavanju zaposlenih za rad na računaru. Izvrštava obrade i kontroliše rad standardnih aplikacija. Instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu interneta. Vodi operativnu dokumentaciju i potrebne evidencije. Sprovodi programe radne i okupacione terapije pacijenata u saradnji i koordinaciji sa nadležnim zaposlenima koji su odgovorni za sprovođenje psihosociorehabilitacionog tretmana pacijenata. Obavlja i druge poslove iz domena svog stručnog zvanja i druge poslove po nalogu pretpostavljenih. Neposredno je odgovoran direktoru specijalne bolnice i pomoćniku direktora specijalne bolnice.”

Radni odnos se, zbog rada u psihijatriji i neposrednog kontakta sa pacijentima, zasniva sa skraćenim radnim vremenom u trajanju od 36 časova nedeljno Zaposleni ima sva prava iz radnog odnosa kao da radi sa punim radnim vremenom.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Bolnice br. 03-3918/1 od 11.06.2021. godine, br. 03-4528/1 od 06.07.2021. godine, br. 03-6560/1 od 27.09.2021. godine, br. 03-7056/2 od 22.10.2021. godine, br. 03-1496/2 od 15.03.2022. godine, br. 03-4023/2 od 14.06.2022. godine, br. 03-6358/2 od 31.08.2022. godine, br. 03-7715/2 od 07.11.2022., br. 03-1438/2 od 28.02.2023., br. 03-3895/2 od 07.06.2023. godine, br. 03- 5996/2 od 29.08.2023. godine i br.03-8932/2 od 28.12.2023. godine, koji se odnose na stručnu spremu /obrazovanje:

– srednje obrazovanje.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:

- diplome o stečenom obrazovanju traženog profila;- izvoda iz matične knjige rođenih;

- uverenja o državljanstvu;

- fotokopiju/očitanu ličnu kartu;

-potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom.

Za navedeno radno mesto predviđen je probni rad u trajanju od 3 meseca.

Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja ugovora o radu, dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad- lekarsko uverenje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na web sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‘‘Gornja Toponica’‘, 18202 Gornja Toponica ili neposredno u kancelariji za prijem pošte Bolnice.

Oglas se objavljuje na web sajtu Ministarstva zdravlja RS kao i na web sajtu i oglasnoj tabli Bolnice.

Prijave koje budu podnete mimo označenog roka i bez potpune dokumentacije neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica”, Niš, WWW.toponica.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.

V.D. DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE _______________________ Dr Milan Stanojković

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

22.01.2024. – 30.01.2024.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Niš;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Elektrotehnika i telekomunikacije
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Napomena:

Probni rad u trajanju od tri meseca.Skoro postavljeni poslovi Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‚‚Gornja Toponica‚‚


Pregledano: 813 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters