Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto za prevenciju u oblasti bezbednosti dece na Internetu, u zvanju savetnik Puno radno vreme

na MINISTARSTVO INFORMISANјA I TELEKOMUNIKACIJA u Beograd (Poslato na 24-01-2024)

MINISTARSTVO INFORMISANјA I TELEKOMUNIKACIJA
Na osnovu člana 54 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 2/19 i 67/21) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-4399/2023 od 31. maja 2023. godine, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija oglašava
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA
I Organ u kome se radno mesto popunjava: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Beograd, Nemanjina 22-26.
II Radno mesto koje se popunjava:
Radno mesto za prevenciju u oblasti
bezbednosti dece na Internetu, u zvanju savetnik Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednost, Grupa za podršku radu Nacionalnog kontakt
centra za bezbednost dece na Internetu
1 izvršilac
Opis poslova: Prati aktivnosti u oblasti bezbednosti dece na internetu, priprema izveštaje i predlaže preventivne mere za bezbednost i zaštitu dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija, odnosno na internetu; obavlјa poslove promocije u cilјu podizanja nivoa svesti i znanja o prednostima i rizicima korišćenja interneta i načinima bezbednog korišćenja interneta; obavlјa poslove odnosa sa javnošću po pitanjima bezbednosti i zaštite dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija; priprema analize i izveštaje iz delokruga rada; obavlјa i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polјa društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
III Mesto rada: Beograd.
IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.
Kandidat koji ne ispuni merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka, obaveštava se o rezultatu provere kompetencije i ne poziva se da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.
1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija: – organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pisano), – digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru), – poslovna komunikacija – proveravaće se putem simulacije (pisano).
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“ (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima, www.suk.gov.rs.
2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
• Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada stručno – operativni poslovi – metode i tehnike opservacije, prikuplјanja i evidentiranja podataka – proveravaće se putem simulacije (usmeno);
• Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi odnosa s javnošću – medijsku pismenost – proveravaće se putem simulacije (usmeno); • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa – (Uredba o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono – komunikacionih tehnologija – proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva informisanja i telekomunikacija (www.mit.gov.rs).
3. Provera ponašajnih kompetencija: upravlјanje informacijama; upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.
4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).
V Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje – listu „Poslovi“.
VI Prijava na javni konkurs vrši se na odgovarajućim Obrascima prijava koji su za svako radno mesto dostupni na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima i Ministarstva informisanja i telekomunikacija i u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Beograd.
Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je priložen uz tekst ovog konkursa i koji je sastavni deo Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 2/2019 i 67/2021).
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u dalјem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodelјenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavlјanjem navedenog podatka na način koji su u prijavi naznačili za dostavu obaveštenja.
Napomena: Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravlјanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-zakandidate) u odelјku „Obrazac prijave”.
VII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.
Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16 i 95/18) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavlјaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
VIII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavlјenih ili pribavlјenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka. Dokazi se dostavlјaju na adresu Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Beograd.
IX Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 19.02.2024. godine o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim prijavama, ili putem telegrama na adresu navedenu u prijavi.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravlјanje kadrovima, u Palati „Srbija” Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo). Intervju sa komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Beograd, Nemanjina 22-26. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim prijavama, ili putem telegrama na adresu navedenu u prijavi.
X Opšti uslovi za zaposlenje: državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
XI Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
XII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Tijana Tomić, kontakt telefon: 011/362-0673.
XIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Prijave na konkurs šalјu se poštom ili predaju neposredno na pisarnici Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta” (naziv radnog mesta).
NAPOMENE
Saglasno članu 9 Zakona o državnim službenicima, kandidatima su pri zapošlјavanju u državni organ pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave, biće odbačene rešenjem konkursne komisije.
Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju je imenovao ministar informisanja i telekomunikacija.
Ovaj konkurs se objavlјuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva informisanja i telekomunikacija, na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Pregledano: 532 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters