Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U VRŠCU u Vršac (Poslato na 24-01-2024)

OSNOVNI SUD U VRŠCU
26300 Vršac, Žarka Zrenjanina 41-43
Sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik
Opis posla: Pomaže sudiji u radu i referisanju, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove i druge poslove po nalogu predsednika suda.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.
Zapisničar u zvanju referent
Opis posla: obavlјa sve daktilografske poslove u predmetima dodelјenim u rad sudiji kod koga je raspoređen, piše zapisnike na suđenjima, pozive za ročišta, dostavnice i povratnice i obavlјa sve poslove izrade sudskih odluka po diktatu sudije, sačinjava spisak predmeta za ročišta i ističe ih na oglasnu tablu i ulazna vrata sudnice, dostavlјa izveštaj sa suđenja u sudsku upravu uz evidenciju načina rešavanja predmeta i efektivnog prisustva sudija porotnika na ročištima, vodi računa o urednosti spisa, popunjava obrasce, rešenja o kažnjavanju svedoka, naredbe za privođenje, rešenje o isplati troškova svedocima, veštacima i sudijama porotnicima, popunjava statističke listove i postupa po naredbi sudije, vrši unos podataka u elektronskoj formi u skladu sa AVP-om, po potrebi dežura sa sudijom radi uviđaja, razvodi ročišta i druge podatke u elektronskom upisniku, obavlјa i druge poslove po nalogu upravitelјa pisarnice, sudije ili predsednika suda.
Uslovi: III ili IV stepen srednje školske spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen ispit za daktilografa prve klase, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.
Faze izbornog postupka: Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i faza u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija (za sva radna mesta): Svim kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije i to: – iz oblasti organizacija i rad državnih organa Republike Srbije; – iz oblasti znanja i veština digitalna pismenost; – iz oblasti znanja i veština poslovna komunikacija.
Napomena: Opšte funkcionalne kompetencije komisija će proveravati redosledom kako je navedeno, a kandidat koji osvoji jedan bod u proveri određene kompetencije isklјučiće se iz dalјeg izbornog postupka.
Kompetencija organizacija i rad državnih organa Republike Srbije proveravaće se putem testa koji će se sastojati iz 20 pitanja. Kandidati test rešavaju zaokruživanjem jednog od više ponuđenih odgovora. Test će sastaviti komisija metodom slučajnog izbora iz baze pitanja koja je objavlјena na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vršcu (www.vs.os. sud.rs). Kandidati će test raditi u papirnoj formi. Vreme za izradu testa je 30 minuta.
Kompetencija digitalna pismenost proveravaće se izradom praktičnog zadatka na računaru. Kandidatima će se postaviti zadaci slični zadacima koji su objavlјeni na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vršcu. Vreme za izradu zadatka je 10 minuta. U pogledu opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost” (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije „digitalna pismenost”, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Kompetencija poslovna komunikacija proveravaće se rešavanjem testa koji će se raditi u papirnoj formi. Kandidati test rešavaju zaokruživanjem jednog od više ponuđenih odgovora iz postavlјenih zadataka koji će biti slični zadacima objavlјenim na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vršcu. Vreme za izradu zadatka je 20 minuta.
Komisija će sastaviti izveštaj o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, a ukupan broj bodova koji se mogu dodeliti kandidatu iznosi najviše 9 bodova.
Nakon provere opštih fukcionalnih kompetencija kandidatima koji ne budu isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka vršiće se provera posebnih funkcionalnih kompetencija.
2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Za radno mesto sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik:
• Poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda – provera će se vršiti pisanim putem (test)
• Poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa za obavlјanje radnog mesta sudijski pomoćnik-viši sudijski saradnik- provera će se vršiti usmenim putem (razgovor sa kandidatom)
• Posedovanje znanja i veština posedovanje znanja i veština za izradu nacrta odluka – provera će se vršiti usmenim putem (razgovor sa kandidatom)
Za radno mesto zapisničar: – Posedovanje znanja i veština za oblast rada administrativni poslovi odnosno kancelarijsko poslovanje i priprema materijala i vođenje zapisnika (provera će se vršiti usmenim putem – razgovor sa kandidatom) – Posedovanje znanja i veština za oblast daktilobiro (položen ispit za daktilografa 1A ili 1B klase – dokazuje se uverenjem, sertifikatom koji se podnosi uz prijavu) – Za oblast relevantni propisi poznavanje propisa iz delokruga radnog mesta – Zakon o državnim službenicima, Sudski poslovnik, poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavlјanje poslova radnog mesta zapisničar (provera će se vršiti pismenim putem – test).
Pisani test se sastoji od 15 pitanja sa više ponuđenih odgovora. Kandidati test rešavaju zaokruživanjem jednog od više ponuđenih odgovora. Svako brisanje ili ispravka datog odgovora smatra se kao netačan odgovor. Ako se kandidat na testu služi nedozvolјenim sredstvima (korišćenje ucbenika, beležaka, mobilnih telefona, prepisivanje i drugo) komisija će udalјiti kandidata sa testa i u tom slučaju se smatra da kandidat nije položio test. Test će sastaviti komisija metodom slučajnog izbora iz baze pitanja koja je objavlјena na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vršcu. Kandidati će test raditi u papirnoj formi. Vreme za izradu testa je 30 minuta. Maksimalan broj bodova na testu je 15. Razgovor sa kandidatom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavlјanje poslova radnog mesta sudijski pomoćnik-viši sudijski saradnik odnosno zapisničar. Vreme razgovora je 30 minuta.
3. Provera ponašajnih kompetencija (za sva radna mesta): Nakon faze provere posebnih funkcionalnih kompetencija proveravaće se ponašajne kompetencije: upravlјanje informacijama, upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, i savesnost, posvećenost i integritet.

Trgovina i usluge

Napomena: Provera ponašajnih kompetencija vršiće se od strane diplomiranog psihologa i podrazumeva psihološku procenu sposobnosti, osobina ličnosti i motivacija za konkretno radno mesto.
4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata (za sva radna mesta): Nakon faze provere ponašajnih kompetencija sprovešće se faza intervjua sa kandidatima, koji podrazumeva razgovor članova komisije sa kandidatom u cilјu procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa. Maksimalan broj bodova koji kandidat može dobiti je 6.
Mesto rada: Vršac, Žarka Zrenjanina 41-43. Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
Opšti uslovi za zaposlenje: – državlјanstvo Republike Srbije; – da je učesnik konkursa punoletan; – da ima propisanu stručnu spremu i da ispunjava uslove određene zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta; – da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; – da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (član 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima);
Prijava na javni konkurs: – Prijava na konkurs podnosi se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet stranici Osnovnog suda u Vršcu www.vs.os.sud.rs – Obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan; – Obrazac prijave na konkurs sadrži: podatke o konkursu, lične podatke, adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na računaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo, posebne uslove, dobrovolјno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima; – Prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu: Osnovni sud u Vršcu, Žarka Zrenjanina 41-43, Vršac; – Prilikom prijema prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje na javnom konkursu. Podnosilac prijave biće obavešten o dodelјenoj šifri u roku od 3 dana od dana prijema prijave na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
Adresa na koju se podnosi prijava na javni konkurs: Osnovni sud u Vršcu, ul.Žarka Zrenjanina 41-43, Vršac, sa naznakom „Za javni konkurs”.
Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: – uverenje o državlјanstvu Republike Srbije; – izvod iz matične knjige rođenih; – diploma ili uverenje kojom se potvrđuje stručna sprema; – uverenje o položenom državnom stručnom ispitu; – uverenje izdato od strane suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci); – uverenje izdato od strane nadležnog organa (MUP-a) da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci); – potvrdu da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnog organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu; – dokaz o radnom iskustvu (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) – Obrazac 1 ili 1a – izjava u kojoj se učesnik konkursa opredelјuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena svidencija ili će to organ učiniti umesto njih.
Odredbama čl. 9 i čl. 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije” br.
18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Potrebno je da kandidat popuni izjavu (Obrazac 1 ili 1a) kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Obrasci 1 i 1a mogu se preuzeti na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vršcu u okviru obaveštenja o konkursu.
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz prethodno navedene dokaze.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena od strane javnog beležnika.
Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavlјenih ili pribavlјenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka. Dokazi se dostavlјaju na adresu Osnovnog suda u Vršcu, Žarka Zrenjanina 41-43.
Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: Osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”.
Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, sprovešće se izborni postupak, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (adrese, brojeve telefona ili e-mail adrese) koje su naveli u prijavi.
Provera svih kompetencija obaviće se u prostorijama Osnovnog suda u Vršcu, Žarka Zrenjanina 41-43.
Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.
Izborni postupak: Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavlјuje se na internet prezentaciji suda prema šiframa njihove prijave.
Kandidate koji uspešno završe pismenu proveru opštih funkcionalnih kompetencija konkursna komisija će obavestiti o vremenu i mestu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, a potom i o vremenu i mestu provere ponašajnih kompetencija i na kraju obaviti intervju sa kandidatima.
Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Mirjana Sekulić, administrativno-tehnički sekretar, kontakt telefon: 013/831343, lok.103.
Napomena:
Svi dokazi se prilažu na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog tumača.
Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu, mora biti nostrifikovana. Neblagovreme, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave biće odbačene zaklјučkom Konkursne komisije.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od šest meseci.
Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isklјučivo na pisani zahtev učesnika.
Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju je imenovao rukovodilac Osnovnog suda u Vršcu. Ovaj konkurs se objavlјuje na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vršcu www.vs.os.sud.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Osnovnog suda u Vršcu www.vs.os.sud.rs.Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U VRŠCU


Pregledano: 743 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters