Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na period od 4 godine Puno radno vreme

na OŠ „VUK KARADžIĆ” u Beograd (Poslato na 24-01-2024)

OŠ „VUK KARADžIĆ”
11000 Beograd, Takovska 41 tel. 011/3237-312
Direktor
na period od 4 godine
USLOVI: Kandidat za direktora treba da ispunjava uslove propisane članovima 139 , 140 i članom 122 stav 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - drugi zakoni 10/2019 i 6/2020, 129/2021 i 92/2023), i to: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za nastavnika osnovne škole, za pedagoga ili psihologa, i to za rad u školi one vrste i područja rada kojoj priprada škola; (1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (a) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (b) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, (2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka (1) podtačka (b) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Potrebno je da kandidat: ima dozvolu za rad (licencu) za nastavnika, i/ili stručnog saradnika, odnosno položen stručni ispit; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; ima najmanje osam godina rada u ustanovi, na poslovima obrazovanja i vaspitanja, posle stečenog odgovarajućeg obrazovanja, ima obuku i položen ispit za direktora (izabrani kandidat koji nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost), nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državlјanstvo Republike Srbije; zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Uz prijavu i popunjen i odštampan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidat dostavlјa sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju; overen prepis ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu za nastavnika odnosno stručnog saradnika; potvrdu da ima najmanje osam godina rada u ustanovi u oblasti obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; orginal dokaz ili overenu fotokopiju o državlјanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); dokaz o znanju srpskog jezika (kandidati koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku ne podnose ovaj dokaz); dokaz da ima obavlјenu obuku i položen ispit za direktora (ukoliko je kandidat poseduje); dokaz da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјa u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci); uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga (ne starije od 6 meseci); dokaz o rezultatima stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja (dokaz ili izjavu o nedostavlјanju dokaza podnose samo kandidati koji su prethodno obavlјali dužnost direktora ustanove); dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata – izveštaj prosvetnog savetnika (dokaz podnose kandidati koji poseduju izveštaj); lekarsko uverenje o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (ne starije od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; biografiju sa kratkim pregledom radnog iskustva i predlog programa rada direktora škole, kao i druge priloge kojima dokazuje svoje uspehe u nastavno-pedagoškom radu, organizacione i menadžerske sposobnosti i druge dokaze za koje smatra da će koristiti prilikom donošenja odluke o izboru. Rešenje o imenovanju direktora donosi nadležni ministar u roku od 30 dana od dana prijema dokumentacije, o čemu škola obaveštava lica koja su se prijavila na konkurs. Prijave na konkurs se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom „konkurs za direktora”, preporučenom poštom ili lično sekretaru škole, u vremenu od 8.30 dp 15.00 časova na navednu adresu škole, u roku od 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Bliža obaveštenja mogu se dobiti na broju telefona 011/3237-312 kod sekretara škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 174 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters