Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica 2 izvršioca Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ” u Umka (Poslato na 24-01-2024)

OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ”
11260 Umka, Milije Stanojlovića 10
Čistačica
2 izvršioca
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove iz čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: Kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje: da ima stepen i vrstu obrazovanja shodno čl. 26 Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova u OŠ „Dositej Obradović”Umka, odnosno da ima završeno osnovno obrazovanje, prvi stepen stručne spreme; da je državlјanin Republike Srbije, a dostaviti i izvod iz MK rođenih; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da zna srpski jezik i jezik. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1, 3, 4 i 5 podnose se uz prijavu na konkurs. Uz prijavu na konkurs kandidat pored kratkih biografskih podataka treba da dostavi: popunjen i odštampan prijavni formular sa sajta Ministarstva prosvete, dokaz o državlјanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci), original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (ne starija od 6 meseci), uverenje o neosuđivanosti iz MUP-a pribavlјa sam kandidat i sastavni je deo prijave na konkurs (ne starije od 6 meseci). Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) dostavlјa izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima i dokazima o ispunjenju uslova dostaviti u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa, lično u sekretarijat škole ili poštom na gore navedenu adresu sa naznakom „Za konkurs”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Podaci koji se prikuplјaju od kandidata biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/18 Bliža obaveštenja se mogu dobiti u sekretarijatu škole, na telefon: 011/8025802.
Nastavnik fizičkog vaspitanja i zdravstvenog vaspitanja
sa 50% radnog vremena
USLOVI: 1. da lice ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, …..3/2021 i 4/2021); 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (odnosi se na kandidate koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1, 3, 4 i 5 podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2 pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidati uz odštampan i čitko popunjen prijavni formular koji preuzimaju sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, http: // www.mpn.gov.rs, treba da dostave sledeća dokumenta u originalu ili overene kopije ne starije od 6 meseci: diploma o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o državlјanstvu Republike Srbije; uverenje o neosuđivanosti; dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dostavlјa se samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku; potpisanu biografiju ili CV. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole koja utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima. Konkursna komisija obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste i sačinjava zapisnik koji dostavlјa direktoru u roku od 8 dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova (potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom) dostaviti lično u prostoriji sekretarijata škole, radnim danom od 08.00 do 14.00 časova ili na navedenu adresu škole, u koverti sa naznakom Za konkurs. Podaci koji se prikuplјaju od kandidata biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/18). Bliže informacije mogu se dobiti u sekretarijatu škole lično ili pozivom na telefon: 011/8025802.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ”


Pregledano: 98 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters