Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave nemački jezik – drugi ciklus u posebnim uslovima, sa 55,56% radnog vreme Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNјE OBRAZOVANјE „VIDOVDAN” u Bor (Poslato na 24-01-2024)

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNјE OBRAZOVANјE „VIDOVDAN”
19210 Bor, Moše Pijade 31 tel. 030/422-490
e-mail: sosovidovdan@yahoo.com
Nastavnik predmetne nastave nemački jezik – drugi ciklus
u posebnim uslovima, sa 55,56% radnog vremena
USLOVI: Uslov u pogledu odgovarajućeg obrazovanja u skladu sa članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 6/2020, 129/2021 i 92/2023): visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (studije drugog stepena iz naučne oblasti, odnosno iz stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka iln interdiscnplinarne, multidiscnplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koji kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četnri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine a u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju („Službenn glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 17/2018, 6/2020 n 4/23). U skladu sa članom 5. stav 3. i 4. Pravilnnka o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnnh saradnnka i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju, profesor nemačkog jezika, diplomnrani filolog, odnosno profesor jezika i književnosti, master filolog master profesor jezika i književnosti moraju posedovati odgovarajuću osposoblјenost za rad sa učenncnma sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, a diplomirani defektolog i master defektolog moraju posedovati znanje jezika najmanje na nivou B1 (Zajedničkog evropskog okvnra). Dokaz o znanju srpskog jezika dostavlјaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku.
Nastavnik stručnih predmeta mašinstvo i obrada metala
u posebnim uslovima (obrazovni profil - bravar), sa 50% radnog vremena
USLOVI: Na osnovu člana 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspntanja, kandidat mora da ima odgovarajuće obrazovanje za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju i to: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena ili na osnovnim studijama u trajnju od najmanje četiri godnne po propisnma koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine a u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS”, 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 6/2020, 129/2021 i 92/2023) i člana 5. Pravilnika i vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju („Sl. gl. RS - Prosvetni saradnik”, br. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 11/2016, 14//20, 17/21, 4/22 i 5/22) kandidat treba da ispunjava uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja koji su propisani članom 5 tč. 2, 4, 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školamaza učenike lako mentalno ometene u razvoju („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14//20, 17/21, 4/22 i 5/22), odnosno da je:
Za predmet osnove mašinstva: diplomirani inženjer mašinstva; profesor mašinstva; diplomirani inženjer za razvoj - mašinska struka, sa stečenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem; profesor tehnike i mašinstva, sa stečenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem; specijalista strukovni inženjer mašinstva, koji je stekao stručni naziv i zadržao pravo na njegovo korišćenje u skladu sa propisima prema kojima je stekao taj stručni naziv, koji je prethodno završio strukovne studije u oblasti mašinstva, sa stečenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem. Nastavnici, pored stručne spreme predviđene u al. 1-5. moraju posedovati stručnu defektološku osposoblјenost ili stručnu spremu diplomiranog defektologa: diplomirani defektolog za metodiku nastave za predmete u području rada mašinstvo i obrada metala; diplomirani defektolog, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, sa položenim ispitima iz predmeta: Metodika nastave veština za decu ometenu u intelektualnom razvoju; Tehnologija materijala i zanimanja sa metodikom elektrometalske, tekstilne, grafičke i uslužne delatnosti.
Za predmet materijali n obrada metala: diplomirani inženjer tehnologije - grupa neorgansko- tehnološka; diplomirann inženjer mašinstva; profesor mašinstva; diplomirani inženjer metalurgije; diplomirani inženjer za razvoj - mašinska struka, sa stečenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem; profesor tehnike i mašinstva, sa stečenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem; specijalista strukovni inženjer mašinstva, koji je stekao stručni naziv i zadržao pravo na njegovo korišćenje u skladu sa propisima prema kojima je stekao taj stručni naziv, koji je prethodno završio strukovne studije u oblasti mašinstva, sa stečenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem. Nastavnici, pored stručne spreme predviđene u al. 1-7. moraju posedovati stručnu defektološku osposoblјenost ili stručnu spremu diplomiranog defektologa: diplomirani defektolog za metodiku nastave za predmete u području rada mašinstvo i obrada metala; diplomirani defektolog, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, sa položenim ispitima iz predmeta: Metodika nastave veština za decu ometenu u intelektualnom razvoju; Tehnologija materijala i zanimanja sa metodikom elektrometalske, tekstilne, grafnčke i uslužne delatnosti.
Za predmet tehničko crtanje sa mašinskim elementima: diplomirani inženjer mašinstva; profesor mašinstva; diplomirani pedagog opštetehničkog obrazovanja; diplomirani inženjer za razvoj - mašinska struka, sa stečenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem; profesor tehnike i mašinstva, sa stečenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem; specijalista strukovni inženjer mašinstva, koji je stekao stručni naziv i zadržao pravo na njegovo korišćenje u skladu sa propisima prema kojima je stekao taj stručni naziv, kojn je prethodno završio strukovne studije u oblasti mašinstva, sa stečenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem. Nastavnici, pored stručne spreme predviđene u al. 1-6. moraju posedovati stručnu defektološku osposoblјenost iln stručnu spremu diplomiranog defektologa: diplomirani defektolog za metodiku nastave za predmete u području rada mašinstvo i obrada metala; diplomirani defektolog, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, sa položenim ispitima iz predmeta: Metodika nastave veština za decu ometenu u intelektualnom razvoju; Tehnologija materijala n zanimanja sa metodikom elektrometalske, tekstilne, grafičke i uslužne delatnosti.
Za predmet tehnologija rada: diplomirani inženjer mašinstva; inženjer mašinstva; profesor mašnstva diplomirani defektolog; diplomirani pedagog opštetehničkog obrazovanja; diplomirani inženjer za razvoj - mašinska struka, sa stečenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem; profesor tehnike i mašinstva, sa stečenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem; specijalista strukovni nnženjer mašinstva, koji je stekao stručni naziv i zadržao pravo na njegovo korišćenje u skladu sa propisima prema kojima je stekao taj stručni naziv, koji je prethodno završio strukovne studije u oblasti mašinstva, sa stečenim odgovarajućim srednjim obrazovanjem. Nastavnici, pored stručne spreme predviđene u al. 1-7. moraju posedovati stručnu defektološku osposoblјenost ili stručnu spremu diplomiranog defektologa: diplomirani defektolog za metodiku nastave za predmete u području rada mašinstvo i obrada metala; diplomirani defektolog, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, sa položenim ispitima iz predmeta: Metodika nastave veština za decu ometenu u intelektualnom razvoju; Tehnologija materijala i zanimanja sa metodikom elektrometalske, tekstilne, grafičke i uslužne delatnosti.
Nastavnik praktične nastave mašinstvo i obrada metala
u posebnim uslovima (obrazovni profil - bravar)
USLOVI: na osnovu člana 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kandidat mora da ima odgovarajuće obrazovanje za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju i to: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena ili na osnovnim studijama u trajnju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine a u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS”, 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 6/2020, 129/2021 i 92/2023) i člana 5. Pravilnika i vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju („Sl. gl. RS - Prosvetni saradnik”, br. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 11/2016, 14//20, 17/21, 4/22 i 5/22) kandidat treba da ispunjava uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja koji su propisani članom 5 tč. 2, 4, 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14//20, 17/21, 4/22 i 5/22), odnosno da je:
Za predmet praktična nastava: diplomirani defektolog - oligofrenolog sa savladanim programom metodike mašinstva i obrade metala; diplomirani inženjer mašinstva; profesor mašinstva; inženjer mašinstva; diplomirani pedagog opšteg obrazovanja; viši stručni radnik metalske struke; nastavnik praktične nastave metalske struke; nastavnik opštetehničkog obrazovanja; lemilac, bravar, limar, autolimar, kovač, preser, zavarivač i automehaničar, sa položenim specijalističkim ispitom (bravar); diplomirani inženjer za razvoj - mašinska struka; strukovni inženjer mašinstva; profesor tehnike i mašinstva; specijalista strukovni inženjer mašinstva, koji je stekao stručni naziv i zadržao pravo na njegovo korišćenje u skladu sa propisima prema kojima je stekao taj stručni naznv, koji je prethodno završio strukovne studije u oblasti mašinstva. Nastavnici, pored stručne spreme predviđene u al. 2-13. moraju imati stečeno i najmanje srednje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profil. Nastavnici praktične nastave, pored predviđene stručne spreme moraju posedovati stručnu defektološku osposoblјenost ili stručnu spremu diplomiranog defektologa.
Nastavnik praktične nastave tekstilstvo
u posebnim uslovima 2 izvršioca
USLOVI: 1. da lice ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 i članom 141 stav 4 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1) koje je stečeno na studnjama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije): studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studnje drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka uz prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, 2) koje je stečeno na osnovnim studnjama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 3) koje je stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalnstičke strukovne studnje), studijama u trajanju od tri godine ili lice koje je steklo više obrazovanje; 4) završavanjem odgovarajućeg srednjeg obrazovanja i polaganjem specijalnstičkog, odnosno majstorskog ispita i koje ima petogodišnje radno iskustvo u struci stečeno posle specijalistnčkog, odnosno majstorskog ispita; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dodatni uslovi: kandidat treba da ispunjavausloveu pogledu stepena i vrste obrazovanja koji su propisani članom 7. tačka 8) Pravilnnka o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za učennke lako mentalno ometene u razvoju („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnnk” br. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14//20, 17/21, 4/22 i 5/22): diplomirani defektolog; oligofrenolog sa savladanim programom metodike predmeta u području rada tekstilstvo i kožarstvo; diplomirani inženjer tehnologije tekstila; diplomirani inženjer tehnologije tekstilne konfekcije; inženjer tehnologije, smer proizvodnja obuće; inženjer tehnologije, smer galanterija i konfekcija; inženjer tehnologije tekstila; diplomirani inženjer tehnologije, odsek tekstilno inženjerstvo; diplomirani inženjer tehnolog, odseci tekstilno inženjerstvo ili tekstilni; diplomirani tekstilni inženjer za dizajn i projektovanje tekstila i odeće; diplomirani inženjer za tekstilno inženjerstvo tekstilno-mašinske struke, odnosno diplomirani inženjer za tekstilno inženjerstvo - tekstilno- mašinska struka, diplomirani inženjer tekstilno-mašinske struke; tekstilni inženjer za odevnu tehnologiju; inženjer tehnologije za tekstilnu konfekciju; tekstilni inženjer, smerovi konfekcijski, konfekcijsko-tekstilni i konfekcijsko-trikotažni; tekstilni inženjer, modelar konstruktor; inženjer tehnologije za proizvodnju kožne galanterije; inženjer tehnologije za obradu i preradu kože i krzna, smer proizvodnja obuće; inženjer za industriju obuće, odsek tehnološki, smer obućarski; inženjer tehnologije, smer kožnoprerađivački, grupa proizvodnja obuće; inženjer tehnologije, smer galanterija i konfekcija; inženjer tehnologije za proizvodnju kožne galanterije i konfekcije; inženjer tehnologije, smer proizvodnja kožne galanterije; inženjer tehnologije za obradu i preradu kože i krzna, smer proizvodnja kožne galanterije i konfekcije; inženjer za industriju kožne galanterije; inženjer tehnologije, smer kožnoprerađivački, grupa proizvodnja kože i krzna; inženjer tehnologije za proizvodnju kožne konfekcije; lice sa stečenim srednjim obrazovanjem i položenim specijalističkim ispitom za obrazovni profil u području rada tekstilstvo i kožarstvo. Nastavnici praktične nastave, pored stručne spreme predviđene u al. 2 - 26. ove tačke moraju posedovati stručnu defektološku osposoblјenost ili stručnu spremu diplomiranog defektologa.
Defektolog nastavnik sa odelјenjskim starešinstvom
u posebnim uslovima (predmetna nastava), na određeno vreme radi
zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, zamena porodilјe
USLOVI: uslovi za defektologa nastavnnka sa odelјenjskim starešinstvom u posebnim uslovnma (predmena nastava) zamena odsutnog zaposlenog preko 60 dana - porodilјe na određeno vrsme: za izvođenje nastave svih nastavnih predmeta prema strukturi zaduženja koje je zaposleni obavlјao pre odlaska na porodilјsko odsustvo: 1. nastavnik srpskog jezika i književnosti sa 27, 76% radnog vremena, 2. nastavnik matematike 22, 22% radnog vremena, 3. nastavnik biolognje sa 10% radnog vremena, 4. nastavnik geografije sa 5% radnog vremena, 5. nastavnik nstorije sa 5% radnog vremena, 6. nastavnik muzičke kulture sa 10% radnog vremena, 7. nastavnnk psihomotornih vežbi 20,02% radnog vremena. U radni odnos u ustanovn može da bude primlјeno lice koje ispunjava opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa koji su propisani Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), kao i uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019, 6/2020, 129/2021 i 92/2023) i uslove propisane članovima: članom, 3, članom 4 i članom 5 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnnh saradnika i vaspitačau osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invalnditetom („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 17/2018, 6/2020 i 4/23), odnosno Pravilnikom o vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnnka u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 i 13/18, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 i 2/22) predviđenom za nastavnika navedenih predmeta.
OSTALO: 1) stručna sprema / obrazovanje; 2) da kandidati imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državlјanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi. Uz prijavu na konkurs kandidat dostavlјa: biografiju (CV), dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overenu kopiju diplome), dokaz odnosno uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a RS (original, da nije starije od 6 meseci), uverenje o državlјanstvu (original ili overena kopija, da nije starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija). Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) podnosi izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na adrese koje su naveli u svojim prijavama. Po prijemu rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima konkursna komisija će sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Konkursna komisija će sa kandidatima sa liste obaviti razgovor u prostorijama ŠOSO „Vidovdan”, ul. Moše Pijade br. 31 u Boru, s tim što će kandidati o datumu i vremenu obavlјanja razgovora biti obavešteni na brojeve telefona ili E-mail adrese koje su naveli u svojim prijavama. Napomena: neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijave sa dokazima o ispunjenostn uslova slati na adresu: Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vidovdan”,. Moše Pijade broj 31, 19210 Bor.


Pregledano: 253 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters