Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Redovni profesor za užu naučnu oblast Rudarstvo i geologija, geološka grupa predmeta sa 15% radnog v Puno radno vreme

na TEHNIČKI FAKULTET U BORU u Bor (Poslato na 24-01-2024)

TEHNIČKI FAKULTET U BORU
19210 Bor, Vojske Jugoslavije 12
Redovni profesor za užu naučnu oblast Rudarstvo i geologija, geološka grupa predmeta sa 15% radnog vremena
USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom i Statutom Tehničkog fakulteta, kao i Pravilnikom o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove za rad: VIII stepen stručne spreme, doktorat nauka iz naučne oblasti geološkog inženjerstva, sa završenim rudarsko geološkim fakultetom - studijskim programom geologija ili geološko inženjerstvu. Ostali uslovi utvrđeni su odredbom člana 75. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. gl. RS”, br 88/2017) i člana 106., 113. i 114. Statuta Tehničkog fakulteta u Boru kao i Pravilnika o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa univerzitetskih nastavnika na Univerzitetu u Beogradu. Uz prijavu na konkurs, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak radova, kopirane strane naučnih i stručnih radova, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu, potvrda nadležnog organa nepostojanja smetnje iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju (Sektor analitike Policijske uprave MUP-a), dokumenta u originalu ili overenom prepisu. Nepotpune i neblagovremsne prijave neće biti razmatrane. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, dosgavlјaju ss ia adresu: Tehnički Fakultet u Boru, ul. Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor. Rok za prijavu po konkursu je 15 dana od dana objavlјivanja.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKI FAKULTET U BORU


Pregledano: 103 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters