Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike sa 95,59% radnog vremena Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Ćuprija (Poslato na 24-01-2024)


TEHNIČKA ŠKOLA
35230 Ćuprija, Kneza Miloša bb.
Nastavnik matematike sa 95,59% radnog vremena
USLOVI: Kandidat mora da ispunjava opšte uslove za prijem u radni odnos utvrđene u članu 24. stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020, 129/2021, 92/2023), kao i uslove propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (4/2022, 14/2022, 15/22). Uslovi u pogledu stručne spreme: 1) profesor matematike; (2) diplomirani matematičar; (3) diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene; (4) diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku; (5) diplomirani matematičar – informatičar; (6) diplomirani matematičar – profesor matematike; (7) diplomirani matematičar za matematiku ekonomije; (8) profesor matematike – teorijsko usmerenje; (9) profesor matematike – teorijski smer; (10) profesor matematike i računarstva; (11) profesor informatike – matematike; (12) profesor hemije – matematike; (13) profesor geografije – matematike; (14) profesor fizike – matematike; (15) profesor biologije – matematike; (16) diplomirani matematičar – astronom; (17) diplomirani matematičar – teorijska matematika;
(18) diplomirani matematičar – primenjena matematika; (19) diplomirani matematičar – matematika finansija; (20) diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije); (21) diplomirani informatičar; (22) diplomirani profesor matematike – master; (23) diplomirani matematičar – master; (24) master matematičar; (25) master profesor matematike; (26) master matematičar – profesor matematike; (27) master inženjer primenjene matematike. Lice iz tačke 13) ovog člana koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Matematika ili Primenjena matematika (sa položenim ispitom iz predmeta Geometrija ili Osnovi geometrije). Ostali uslovi: da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Prijavni formular za konkurs nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete. Svi dokazi o ispunjenosti uslova dostavlјaju se u originalu ili overenoj fotokopiji. Pored preuzetog i popunjenog formulara, potrebno je dostaviti: Overenu fotokopiju ili overen prepis diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (4/2022, 14/2022, 15/22), uverenje o državlјanstvu Republike Srbije, (ne starije od 6 meseci) izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrascu); uverenje iz suda da protiv lica nije pokrenut i da se ne vodi krivični postupak za navedena krivična dela (ne starije od 3 meseca), uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova - nadležne policijske uprave da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci); radnu biografiju. Lekarsko uverenje dostavlјa izabrani kandidat posle donošenja odluke, a pre zaklјučenja ugovora o radu. Dokazi o ispunjenosti uslova dostavlјaju se u originalu ili overenoj fotokopiji. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Tehnička škola, Kneza Miloša bb., sa naznakom „Za konkurs”. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon škole 035/8471-772, 8472-466 ili sekretara škole.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 132 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters