Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tehničar investicionog održavanja / održavanje uređaja 2 izvršioca Puno radno vreme

na OPŠTINA ALEKSANDROVAC JAVNA USTANOVA „SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR ŽUPA” ALEKSANDROVAC u Aleksandrovac (Poslato na 31-01-2024)

OPŠTINA ALEKSANDROVAC JAVNA USTANOVA „SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR ŽUPA” ALEKSANDROVAC
37230 Aleksandrovac tel. 037/3554-461
Tehničar investicionog održavanja / održavanje uređaja
2 izvršioca
Opis posla: snima i izrađuje skice postojećih stanja i instalacija u objektima i organizuje rad na održavanju objekata; pruža podršku u izradi predmera radova i ugradnje opreme; prikuplјa potrebne dozvole i saglasnosti; daje podatke za formiranje tehničke dokumentacije i vodi evidenciju o istoj; vodi evidenciju tehničke dokumentacije; priprema investicionu – tehničku dokumentaciju, predmer i predračun radova za izvođenje potrebnih radova na objektima; prati realizaciju radova; obavlјa stručne poslove održavanja; analizira parametre rada i obavlјa dijagnozu uzroka kompleksnih kvarova objekata, opreme i instalacija za koje je zadužen; predlaže procedure za preventivno i redovno održavanje, kao i za otklanjanje kompleksnih kvarova; obavlјa stručne i tehničke poslove održavanja; vrši mehaničarske poslove na preventivnom održavanju, demontaži, popravkama, remontima, montažama; dorađuje pojedine elemente, delove i sklopove pri montaži; vrši kontrolu i overu građevinskih dnevnika, knjiga i računa izvedenih radova; vrši defektaže i potrebna merenja funkcionalnih elemenata, delova i sklopova sa demontažom, popravkama i montažom; kontroliše ispravnost i funkcionalnost tehničkih sistema i instalacija na objektima i uređajima; kontroliše rad spolјnih saradnika i evidentira poslove i utrošak materijala; vrši nadzor nad izvođenjem radova; obavlјa poslove rukovanja parnim kotlovima i odgovoran je za njihovo održavanje; priprema potrebnu dokumentaciju za postupak nabavki, vodi nadzor nad svim pratećim troškovima (struja, voda, hemija), stara se i vodi brigu o svim dobrima u objektima ustanove, deo je službe protivpožarne zaštite i strogo vodi računa o ispunjavanju svih obaveza koje mu propisuje pravilnik o protivpožarnoj zaštiti, radi na organizaciji aktivnosti sportista i rekreativaca u sportskim objektima Ustanove, stara se o prodaji termina u smislu komercijalnih efekata i maksimalno korišćenje sportskih objekata uz saglasnost direktora, obavlјa i druge poslove po nalogu direktora. Za svoj rad odgovara direktoru ustanove.
USLOVI: opšti uslovi utvrđeni su Zakonom o radu („Službeni glasnik RS” br. 24 od 15. marta 2005, 61 od 18. jula 2005, 54 od 17. jula 2009, 32 od 8. aprila 2013, 75 od 21. jula 2014, 13 od 24. februara 2017 – US, 113 od 17. decembra 2017, 95 od 8. decembra 2018 – Autentično tumačenje). Srednje obrazovanje: najmanje godinu dana radnog iskustva. Uz prijavu se podnosi: overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju; lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom, fotokopija lične karte. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Pre zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je dužan da dostavi: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos, uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak – ne starije od 6 meseci, uverenje policijske uprave da kandidat nije osuđivan – ne starije od 6 meseci. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u roku od najduže 8 dana sa njim se neće zasnovati radni odnos. U tom slučaju vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija i provere znanja u svrhu donošenja odluke o prijemu.
Domar / majstor održavanja
2 izvršioca
Opis posla: obavlјa preglede objekta, vrši kontrolu ispravnosti instalacija, protivpožarnih sistema, uređaja, opreme, aparata i sredstava prema planu održavanja; obavlјa mehaničarske / električarske / vodoinstalaterske / bravarske / stolarske / limarske / molerske / automehaničarske i sl. poslove, poslove ložača, kao i druge radove održavanja i popravki; priprema objekte, opremu i instalacije za rad; obaveštava nadležne službe o uočenim nepravilnostima u objektu ili većim kvarovima na sistemima i instalacijama; pušta opremu ili postrojenja u operativni rad i zaustavlјa na kraju operativnog rada ili u slučaju poremećaja ili kvara; prati parametre rada i podešava opremu i postrojenje; rukuje postrojenjima u kotlarnici; vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama.
USLOVI: opšti uslovi utvrđeni su Zakonom o radu („Službeni glasnik RS” br. 24 od 15. marta 2005, 61 od 18. jula 2005, 54 od 17. jula 2009, 32 od 8. aprila 2013, 75 od 21. jula 2014, 13 od 24. februara 2017 – US, 113 od 17. decembra 2017, 95 od 8. decembra 2018 – Autentično tumačenje). Osnovno obrazovanje, najmanje godinu dana radnog iskustva. Uz prijavu se podnosi: overena fotokopija diplome o završenom osnovnom obrazovanju; lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom, fotokopija lične karte. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Pre zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je dužan da dostavi: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos, uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak – ne starije od 6 meseci, uverenje policijske uprave da kandidat nije osuđivan – ne starije od 6 meseci. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u roku od najduže 8 dana sa njim se neće zasnovati radni odnos. U tom slučaju vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija i provere znanja u svrhu donošenja odluke o prijemu.
OSTALO: rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa organizacije nadležne za poslove zapošlјavanja, u publikaciji „Poslovi”. Prijave, sa obaveznom naznakom „Za radno mesto ____ (navesti radno mesto za koje se konkuriše) – ne otvarati”, se mogu poslati poštom na adresu Javna ustanova „Sportsko rekreativni centar Župa” Aleksandrovac, 37230 Aleksandrovac, Kruševačka bb., (Hala sportova), ili dostaviti lično (u periodu od 8.00 do 15.00 časova). Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Odluka o izboru kandidata doneće se najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a obaveštenje o izboru kandidata biće dostavlјeno svim kandidatima i biće objavlјeno na oglasnoj tabli Ustanove. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj dokumentacije. Kontakt telefon: 037/3554-461 i 063/1627-772.Pregledano: 184 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters