Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik biologije 2) Nastavnik informatike i računarstva 3) Nastavnik matematike 4) Nastavnik teh Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Batajnica (Poslato na 31-01-2024)

OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“
11273 Batajnica, Braće Mihajlović – Tripić 2 1) Nastavnik biologije
2) Nastavnik informatike i računarstva 3) Nastavnik matematike 4) Nastavnik tehnike i tehnologije 5) Nastavnik ruskog jezika sa 78% radnog vremena
6) Nastavnik istorije sa 60% radnog vremena
7) Stručni saradnik – pedagog sa 50% radnog vremena
USLOVI: 1) stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje, propisano članom 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika osnovne škole i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 7/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 i 16/2022): a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidistiplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. god. Lice iz podtačke (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. 2) Psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državlјanstvo Republike Srbije; 5) znanje srpskog jezika: kandidat, nastavnik ili stručni saradnik, mora imati stečeno osnovno, srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku, ili imati položen ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Kandidat je dužan da popuni prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji u štampanoj formi dostavlјa školi. Uz popunjen prijavni formular dostaviti: overenu fotokopiju diplome o završenim osnovnim studijama, overenu fotokopiju diplome o završenim master akademskim studijama, odnosno overenu fotokopiju diplome o završenim studijama u četvorogodišnjem trajanju po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine (za radna mesta od 1 do 7), odnosno overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi (za radna mesto 8) i overenu fotokopiju diplome o završenoj odgovarajućoj srednjoj školi (za radno mesto 9); overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu ili ispitu za licencu (važi za kandidate koji nisu pripravnici); uverenje o državlјanstvu – overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih – overena fotokopija; uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična dela iz tačke 3) uslova konkursa – ne starije od 6 meseci; radnu biografiju. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) podnosi samo izabrani kandidat, pre zaklјučivanja ugovora o radu. Znanje jezika na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad dokazuje se položenim ispitom iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, osim za kandidate koji su stekli obrazovanje na srpskom jeziku. OŠ „Branko Radičević” u Batajnici, kao rukovalac podacima o ličnosti, preduzimaće sve potrebne tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka kandidata, radi sprečavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, ili slučajnog gubitka, izmena, neovlašćenog otkrivanja, korišćenja ili pristupa podacima kao i od svih nezakonitih oblika obrade. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj mobilnog telefona i tačnu adresu prebivališta. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijave sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa dostaviti na gore navedenu adresu.
8) Spremačica
4 izvršioca
USLOVI: završena osnovna škola; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće,
za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državlјanstvo Republike Srbije. Kandidat je dužan da popuni prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji u štampanoj formi dostavlјa školi. Uz popunjen prijavni formular dostaviti: overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi; uverenje o državlјanstvu – overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih – overena fotokopija; uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična dela – ne starije od 6 meseci. OŠ „Branko Radičević” u Batajnici, kao rukovalac podacima o ličnosti, preduzimaće sve potrebne tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka kandidata, radi sprečavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, ili slučajnog gubitka, izmena, neovlašćenog otkrivanja, korišćenja ili pristupa podacima kao i od svih nezakonitih oblika obrade. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj mobilnog telefona i tačnu adresu prebivališta. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijave sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa dostaviti na gore navedenu adresu.
9) Domar sa 50% radnog vremena
USLOVI: srednje obrazovanje, struke metalske, bravarske ili stolarske; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državlјanstvo Republike Srbije. Kandidat je dužan da popuni prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji u štampanoj formi dostavlјa školi. Uz popunjen prijavni formular dostaviti: overenu fotokopiju diplome o završenoj odgovarajućoj srednjoj školi; uverenje o državlјanstvu – overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih – overena fotokopija; uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična dela – ne starije od 6 meseci. OŠ „Branko Radičević” u Batajnici, kao rukovalac podacima o ličnosti, preduzimaće sve potrebne tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka kandidata, radi sprečavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, ili slučajnog gubitka, izmena, neovlašćenog otkrivanja, korišćenja ili pristupa podacima kao i od svih nezakonitih oblika obrade. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj mobilnog telefona i tačnu adresu prebivališta. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijave sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa dostaviti na gore navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 322 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters