Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra u posebnim uslovima, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dan Puno radno vreme

na OŠ „LjUBOMIR AĆIMOVIĆ” u Obrenovac (Poslato na 08-02-2024)

OŠ „LjUBOMIR AĆIMOVIĆ”
11500 Obrenovac, Kralјa Milutina 3 tel. 011/8725-449
Medicinska sestra u posebnim uslovima, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene
preko 60 dana, do povratka zaposlene sa
porodilјskog odsustva, i odsustva sa rada radi nege deteta
USLOVI: Kandidat treba da ispuni uslove u skladu sa članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/18 - dr. zakoni, 10/19, 6/20, 129/21, 92/23): 1. da ima odgovarajuće obrazovanje; 2. da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Posebni uslovi rada: u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Uslov u pogledu odgovarajućeg obrazovanja: IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola, smer medicinska sestra – tehničar, u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 17/18, 6/20). Kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: odštampan i popunjen prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete; dokaz o stečenom odgovarajućem obrazovanju (overeni prepis ili overena fotokopija diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju); dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (dokument izdaje MUP RS) – ne starije od 6 meseci; dokaz o državlјanstvu Republike Srbije (izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državlјanstvu) – ne starije od 6 meseci; dokaz o poznavanju srpskog jezika, kao jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dostavlјa samo kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku (potvrda ili drugi dokument kojim se dokazuje da je ispit iz srpskog jezika položen po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove), poželјno je da kandidati prilože i radnu biografiju. Lekarsko uverenje, kojim se potvrđuje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, podnosi se pre zaklјučenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom. Rok za podnošenje prijave na konkurs iznosi 8 dana od dana objavlјivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i
učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će učesnici konkursa biti blagovremeno obavešteni. Nakon obavlјene psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i obavlјa razgovor sa kandidatima, a o datumu obavlјanja razgovora kandidati će biti obavešteni na broj telefona koji navedu na prijavi. Rešenje o izboru kandidata donosi direktor, u roku od 8 dana od dana dostavlјanja obrazložene liste kandidata od strane konkursne komisije. Prijavni formular i potrebna dokumentacija se podnose sekreterijatu OŠ „Ljubomir Aćimović”, Kralјa Milutina 3, 11500 Obrenovac lično ili putem preporučene pošilјke, u koverti sa naznakom „Prijava na konkurs - ne otvarati”. Podaci koji se prikuplјaju biće iskorišćeni isklјučivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/18). Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole na broj telefona 011/8725-449 u vremenu od 8 do 12 časova.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „LjUBOMIR AĆIMOVIĆ”


Pregledano: 116 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters