0

Aplikacija

Stručni saradnik – bibliotekar; Čistačica Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „JANKO VESELINOVIĆ” u Beograd (Poslato na 08-02-2024)

OSNOVNA ŠKOLA „JANKO VESELINOVIĆ”
11000 Beograd, Umčarska 2
Stručni saradnik – bibliotekar Čistačica
USLOVI: U radni odnos može da bude primlјeno lice pod uslovima propisanim čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i („Sl. gl. RS” br. 88/17, 27/1810/19, 6/20, 129/21 i 92/23): 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika za rad u osnovnoj školi („Sl. gl. RS” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 i 3/2017); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državlјanstvo RS; 5) da zna srpski jezik. Kandidati popunjavaju prijemni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Uz prijemni formular (sa zvanične internet stranice), potrebno je da kandidat dostavi školi: overenu fotokopiju diplome odgovarajućeg stepena i vrste stručne spreme; za stručnog saradnika-bibiliotekara dokaz o položenom ispitu iz psihologije pedagogije u toku studija ili dokaz o položenom stručnom ispitu/ispitu za licencu/ ili drugi dokaz o posedovanju obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenom na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova - izdato od odgovarajuće visokoškolske ustanove; uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za navedena krivična dela iz čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja starije od 6 meseci; uverenje o državlјanstvu, original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih izdat na propisanom obrascu sa hologramom, original ili overena foto- kopija; ukoliko diploma nije izdata na srpskom jeziku, potvrdu da zna srpski jezik, za lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove.; Kandidati koji su izabrani u uži izbor upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koji vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima - lekarsko uverenje podnosi se pre zaklјučenja ugovora o radu. Neće se razmatrati prijave koje su neblagovremene, nepotpune, uz koje nisu priloženi dokazi koji se traže konkursom kao i onih kanidata koji ne ispunjavaju uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme. Prijavni formular, biografija, konkursom tražene dokaze o ispunjavanju uslova dostaviti u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa na gore navedenu adresu, lično u zatvorenoj koverti ili putem pošte, sa naznakom „Za konkurs za radni odnos”. Kontakt telefon 11/2893-913.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „JANKO VESELINOVIĆ”


Pregledano: 467 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters